Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

68/2022

Zarządzenie Nr 68/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Rodowie.

27 maja 2022
Czytaj więcej o: 68/2022

67/2022

Zarządzenie Nr 67/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Obrzynowie.

27 maja 2022
Czytaj więcej o: 67/2022

66/2022

Zarządzenie Nr 66/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie: wskazania przedstawicieli organu prowadzącego do prac w komisji konkursowej na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach.

27 maja 2022
Czytaj więcej o: 66/2022

GPG.6730.20.2022

Działając na podstawie  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 poz. 735 ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2022 poz. 503 t.j.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach  zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku letniskowego na działce nr 13/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Górowychy, gmina Prabuty.

27 maja 2022
Czytaj więcej o: GPG.6730.20.2022

MPZP Gdakowo

Karty informacyjne - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gdakowo, gmina Prabuty.

26 maja 2022
Czytaj więcej o: MPZP Gdakowo

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/175/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami.”

26 maja 2022
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021

GPG.6220.12.2021

Obwieszczenie GPG.6220.12.2021 z dnia 26.05.2022r. dotyczące wydania postanowienia o zawieszeniu postepowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/24 – obr. geod. Raniewo do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

26 maja 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.12.2021

GPG.6220.1.2021

Obwieszczenie GPG.6220.1.2021 z dnia 26.05.2022r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 16 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 109/40 obręb Raniewo, Gmina Prabuty”.

26 maja 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.1.2021

Rok 2022

26 maja 2022
Czytaj więcej o: Rok 2022

GPG.6220.12.2022

Obwieszczenie GPG.6220.12.2022 z dnia 24.05.2022r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 517, 525, 551/2, 551/3, 551/4, 558/1 w obrębie Obrzynowo, gmina Prabuty”.

24 maja 2022
Czytaj więcej o: GPG.6220.12.2022