Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Sypanica i Orkusz, gm. Prabuty oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Miejską w Prabutach Uchwały Nr XLIII/280/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Sypanica i Orkusz, gmina Prabuty.

10 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Sypanica i Orkusz, gm. Prabuty oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu

GPG.6733.18.2021

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 18 listopada 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 30 listopada 2021 r.), złożony przez pełnomocnika – Pana Tomasza Kasprowicz, Biuro Projektowe „ELTOM”, ul. Kwidzyńska 9, 14-200 Iława, reprezentującego ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej energetycznej 0,4 kV, na działkach nr 64/21, 43/1, 51, 60/1, 60/2, 60/3 położonych w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

8 grudnia 2021
Czytaj więcej o: GPG.6733.18.2021

97/2021

Zarządzenie Nr 97/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2021 rok.

7 grudnia 2021
Czytaj więcej o: 97/2021

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sypanicy wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w Laskowicach gmina Prabuty

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn. "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sypanicy wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w Laskowicach, gmina Prabuty".

7 grudnia 2021
Czytaj więcej o: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sypanicy wraz z budową lokalnej oczyszczalni ścieków w Laskowicach gmina Prabuty

81/2021

Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 października 2021 roku w sprawie określenia wzorów: wniosków o przyznanie i wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem i zastosowania w ich miejsce proekologicznych źródeł ciepła, załączanych do wniosków oświadczeń oraz umowy o udzieleniu dotacji.

6 grudnia 2021
Czytaj więcej o: 81/2021

XLIV/287/2021

Uchwała Nr XLIV/287/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

3 grudnia 2021
Czytaj więcej o: XLIV/287/2021

XLIV/286/2021

Uchwała Nr XLIV/286/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2021 rok.

3 grudnia 2021
Czytaj więcej o: XLIV/286/2021

XLIV/285/2021

Uchwała Nr XLIV/285/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie: zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

3 grudnia 2021
Czytaj więcej o: XLIV/285/2021

XLIV/284/2021

Uchwała Nr XLIV/284/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie: określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prabuty na lata 2022 - 2030”, w tym trybu konsultacji.

3 grudnia 2021
Czytaj więcej o: XLIV/284/2021

96/2021

Zarządzenie Nr 96/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania nazw rondom zlokalizowanym u zbiegu ulic: Grunwaldzkiej, Kwidzyńskiej i Zamkowej oraz na Placu Wolności u zbiegu ulic: Kraszewskiego, Parkowej i Żeromskiego w Prabutach.

2 grudnia 2021
Czytaj więcej o: 96/2021