Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

XIII sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 września 2019 roku

17 września 2019
Czytaj więcej o: XIII sesja Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 września 2019 roku

65/2019

Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 września 2019 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Reja 1, 1A i 5 w Prabutach.

17 września 2019
Czytaj więcej o: 65/2019

64/2019

Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 września 2019 roku w sprawie: zamiany i nabycia nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym 0009 Jakubowo-W.

17 września 2019
Czytaj więcej o: 64/2019

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 13 września 2019 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 13 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

13 września 2019
Czytaj więcej o: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 13 września 2019 r.

GPG.6733.24.2019

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 02.09.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.09.2019r.) Pani Małgorzaty Magoń, która reprezentuje firmę PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Deyny 10 83-034 Trąbki Małe i jest pełnomocnikiem Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Prabutach przy ul. Rypińskiej na działce geodezyjnej nr 1495/3, 1494/12, 1494/19, 1494/13, 1494/22, 1494/14, 1523/1, 1531/1, 1530, 1527/2, 1529/1 w obrębie geodezyjnym nr 0004 Prabuty-M dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej nn-0,4kV (przebudowa istniejącej linii napowietrznej ze zmianą trasy) w m. Prabuty, ul. Rypińska.

13 września 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.24.2019

Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w Trumiejkach, gmina Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w Trumiejkach, gmina Prabuty"

13 września 2019
Czytaj więcej o: Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej w Trumiejkach, gmina Prabuty

Przebudowa ulicy Wiśniowej w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę ulicy Wiśniowej w Prabutach

13 września 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa ulicy Wiśniowej w Prabutach

GPG.6733.23.2019

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek że na wniosek z dnia 05.09.2019r. Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa ,,PEWIK” Sp. z o.o. ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Sypanicy na działce nr 67/4 i 67/6 obręb Sypanica, gmina Prabuty, dla inwestycji polegającej na rozbudowie ujęcia i stacji uzdatniania wody, w zakresie:

  • demontażu zużytych urządzeń, montaż sterowanych automatycznie urządzeń technologicznych do uzdatniania wody oraz pompowni sieciowej wraz z przynależną instalacją wodociągową wewnątrz budynku stacji,
  • remontu budynku stacji uzdatniania wody (stolarka, elewacja z dociepleniem, izolacja fundamentów, izolacja i porycie dachu, obróbki blacharskie, orynnowanie, wewnętrzne nowa, izolowana posadzka, wymiana instalacji elektrycznej),
  • nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej, dojazd do budynku i studni,
  • montażu stalowego, zewnętrznego zbiornika retencyjnego wody pitnej na fundamencie żelbetowym, w sąsiedztwie stacji,
  • montażu agregatu prądotwórczego,
  • rurociągi wodociągowe od studni do zbiorników retencyjnych do budynku,
  • kanalizacja popłuczyn z odstojnikiem.
12 września 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.23.2019

Przebudowa punktu ładunkowego na stacji kolejowej w Prabutach

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o ustaleniu inwestycji celu publicznej dla inwestycji pn. "Przebudowa istniejącego punktu ładunkowego na stacji Prabuty - linia kolejowa nr 9 Warszawa - Gdańsk".

10 września 2019
Czytaj więcej o: Przebudowa punktu ładunkowego na stacji kolejowej w Prabutach

GPG.6733.19.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.07.2019r. Pana Wojciecha Dołęgowskiego, pełnomocnika Miasta i Gminy Prabuty, została wydana decyzja nr 22/2019 z dnia 05.09.2019r. o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na dz. geod. nr  3/8, 5/16, 142, 144 obręb Pólko dla inwestycji pn.: „budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, o długości ok. 880 m, w celu obsługi zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do odprowadzania ścieków”.

9 września 2019
Czytaj więcej o: GPG.6733.19.2019