Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia

4 marca 2020
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Prabuty przeznaczonych do zbycia

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m, na działce nr 169/1, obręb Gonty

Działając na podstawie art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 03.03.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.4.2020

3 marca 2020
Czytaj więcej o: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW i wysokości do 3 m, na działce nr 169/1, obręb Gonty

Przebudowa ulicy Górnej w Prabutach

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2, prosimy o składanie ofert w wyznaczonych w postępowaniach terminach w Biurze Obsługi Ludności (parter budynku).

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Przebudowę ulicy Górnej w Prabutach"

3 marca 2020
Czytaj więcej o: Przebudowa ulicy Górnej w Prabutach

Plan Gonty

Karty informacyjne - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gonty, gmina Prabuty

28 lutego 2020
Czytaj więcej o: Plan Gonty

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”, planowanego do realizacji na działce nr 283/1- obr. geod. Kołodzieje

Działając na podstawie art. 104, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z póź. zm.) zawiadamia się strony postępowania, że w dniu 28.02.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.6.2020

28 lutego 2020
Czytaj więcej o: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW”, planowanego do realizacji na działce nr 283/1- obr. geod. Kołodzieje

GPG.6733.31.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 17.12.2019r. (data wpływu 18.12.2019r.) Pana Michała Gruźlewskiego - reprezentującego firmę Biuro Pojektów Elektroenergetycznych ,,ELGRU”, pełnomocnika Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 25.02.2020r. została wydana  decyzja o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2020 dla terenu położonego   na działkach geodezyjnych oznaczonych nr  157 i 166/1 obręb 0005  Prabuty dla inwestycji pn.: ,,Budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV, dla potrzeb zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

25 lutego 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.31.2019

Obrady XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Obrady XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 26 lutego 2020 roku o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

24 lutego 2020
Czytaj więcej o: Obrady XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na  Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

20 lutego 2020
Czytaj więcej o: Wykonanie bieżących remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty

GPG.6733.30.2019

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 11.12.2019r. Pana Rafała Dylewskiego – Biuro Projektów VOLT s.c. ul. Płk. Dąbka 85/II/9,  pełnomocnika  ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, została wydana decyzja nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego na działkach geodezyjnych nr 13/46, 13/47, 13/2, 13/3 obręb Stańkowo dla inwestycji pn.: „budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych oraz przebudowa stanowiska słupowego, dla potrzeb zasilania zabudowy mieszkaniowej; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej”.

19 lutego 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.30.2019

Dostawa metalowych pojemników na odpady - popiół

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: "Dostawa metalowych pojemników na odpady - popiół".

19 lutego 2020
Czytaj więcej o: Dostawa metalowych pojemników na odpady - popiół