Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

60/2020

Zarządzenie Nr 60/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa informacji”, „Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych”, „Procedury zarządzania incydentami bezpieczeństwa danych osobowych”, „Polityki czystego biurka i czystego ekranu”, „Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia
pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach” oraz „Instrukcji kompresji danych z szyfrowaniem AES”.

15 września 2020
Czytaj więcej o: 60/2020

58/2020

Zarządzenie Nr 58/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 września 2020 roku w sprawie materiałów planistycznych na rok budżetowy 2021.

15 września 2020
Czytaj więcej o: 58/2020

59/2020

Zarządzenie Nr 59/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 8 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

15 września 2020
Czytaj więcej o: 59/2020

GPG.4120.21.2020 - obwieszczenie o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

Działając na podstawie art.  22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020, poz. 282) oraz § 18b  Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  (Dz. U. 2019r. poz. 1886), zawiadamiam o zamiarze sporządzeniu nowej karty adresowej dla stanowiska:

10 września 2020
Czytaj więcej o: GPG.4120.21.2020 - obwieszczenie o sporządzeniu nowej karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

GPG.4120.17.2020 - obwieszczenie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

Działając na podstawie art.  22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020, poz. 2067) oraz § 18b  Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  (Dz. U. 2019r. poz. 1886), zawiadamiam o zamiarze włączenia karty adresowej dla stanowisk:

10 września 2020
Czytaj więcej o: GPG.4120.17.2020 - obwieszczenie o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków

Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie istniejącego tarasu oraz nadbudowie istniejącego budynku, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 13/9 w m. Górowychy, gm. Prabuty

Zgodnie z  art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020 poz. 256, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2020 poz. 293, ze zm.) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie istniejącego tarasu oraz nadbudowie istniejącego budynku, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 13/9 w miejscowości Górowychy, obręb Górowychy, gm. Prabuty.

7 września 2020
Czytaj więcej o: Projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie istniejącego tarasu oraz nadbudowie istniejącego budynku, zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 13/9 w m. Górowychy, gm. Prabuty

Wzmocnienie nawierzchni gruntowej ul. Ojca Klimuszki w Prabutach na działkach Nr 54/217, 54/224, 54/271

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. "Wzmocnienie nawierzchni gruntowej ul. Ojca Klimuszki w Prabutach na działkach Nr 54/217, 54/224, 54/271”

7 września 2020
Czytaj więcej o: Wzmocnienie nawierzchni gruntowej ul. Ojca Klimuszki w Prabutach na działkach Nr 54/217, 54/224, 54/271

Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Prabutach

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Dąbrowskiego w Prabutach

2 września 2020
Czytaj więcej o: Przebudowa ulicy Dąbrowskiego w Prabutach

GPG.6733.18.2020

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2020 poz. 293, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz.  256, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8.07.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 10.07.2020 r.), uzupełniony dnia 13.07.2020r., złożony przez pełnomocnika – Pana Patryka Laskowskiego Biuro Projektów Elektroenergetycznych „ELGRU” Michał Gruźlewski ul. Platynowa 2 86-302 Grudziądz, reprezentującego ENERGA-OPERATOR S.A., Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 31.08.2020r. została wydana decyzja nr 19/2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV do zasilania budynków letniskowych na działkach nr 174/31, 233/1, 232 obręb Gonty, gm. Prabuty.

31 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: GPG.6733.18.2020

57/2020

Zarządzenie Nr 57/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia do akceptującej wiadomości sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za I półrocze 2020 roku.

31 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: 57/2020