II przetarg działki budowlanej nr 60/2 o pow. 1200m.kw. w Gontach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2017

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA II PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na nieruchomość gruntową stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położone na terenie Gminy Prabuty wg poniższego wykazu:

Nr działki

Położenie

Pow. w m2

Księga wieczysta

Cena wywoławcza w złotych*

Wysokość wadium w złotych

60/2

Gonty

1200

GD1I/00030157/9

23743,oo

2375,oo

* z doliczeniem należnego podatku VAT w wysokości 23% od ceny nabycia (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług - t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 710).

 1. Powyższa nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana. Dojazd z drogi o nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych. Kształt działki regularny z płaskim terenem. Sąsiedztwo gruntów rolnych, siedlisk rolniczych i niskiej zabudowy mieszkalnej. Uzbrojenie terenu z możliwością przyłączenia do sieci wodociągowej i elektrycznej, ale wszelkich uzgodnień branżowych dokonuje nabywca we własnym zakresie. Brak obciążeń ograniczonymi prawami rzeczowymi, bez przeszkód prawnych w rozporządzaniu nieruchomością.
 2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej, wolnostojącej w strefie rolnej wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmny.
 3. Powyżej opisana nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność. Termin wydania nieruchomości nastąpi z dniem sporządzenia umowy notarialnej. Ustala się termin zabudowy siedem lat licząc od dnia zakupu nieruchomości. Za niedotrzymanie powyższego terminu naliczane będą kary umowne w wysokości 500 zł. za pierwszy rok zwłoki, podwyższane o 50% za każdy kolejny rok zwłoki.
 4. Ceny wywoławcze oraz wysokości wadiów podane w powyższej tabeli.
 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej czyli 240zł.
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  • wpłacenie wadium wniesionego w pieniądzu w wysokości podanej w powyższej tabeli – na konto Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach w Banku Spółdzielczym Prabuty nr 75831900030000170420000070 lub w kasie tut. Urzędu – przy wpłaceniu wadium należy podać nr nieruchomości (działki) i jej położenie,
   Wpłaty należy dokonać do dnia 26 VI 2017r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 26.06.2017 r.).
   Przed przystąpieniem do przetargu nastąpi:
  • okazanie dowodu wpłaty wadium komisji przetargowej,
  • okazanie dowodu tożsamości (podanie nr NIP, w tym współmałżonka)
  • przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną lub prawną
 7. W przypadku wygrania przetargu wadium wpłacone przez oferenta wlicza się w poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, z zastrzeżeniem ust. 8 rozporządzenia, o którym mowa poniżej (Dz. U.Nr 207, poz. 2108), jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: 1) odwołania przetargu; 2) zamknięcia przetargu; 3) unieważnienia przetargu; 4) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu.
 8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).
 9. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 10. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 30 czerwca 2017r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.
 11. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1061) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.
 12. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 na stanowisku gospodarki gruntami w pok. nr 11, II piętro tel. 55/2624169.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2017-05-18
Data publikacji:2017-05-18
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:208