GPG.6733.17.2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 października 2018

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U.2017 poz. 1073, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 07.08.2018r. Pana Karola Rajkowskiego reprezentującego firmę Usługi Inżynieryjne Karol Rajkowski z siedzibą 57-530 Międzylesie ul. Waryńskiego 2 działającego na rzecz ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, dnia 28.09.2018r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Laskowicach na działkach geodezyjnych nr 357/2, 193, 249/2, 249/1, 276, 283, 358/1, 358/2, 358/4, 358/6, 358/7, 358/8, 358/9, 358/9, 358/10, 358/11, 358/12, 358/13, 358/14, 358/15, 358/16, 358/17, 358/18, 358/19, 358/20, 358/21, 358/22, 358/23, 358/24, 358/25, 358/26, 358/27, 358/28, 358/29, 302, 301/2 w obrębie geodezyjnym Laskowice, gmina Prabuty dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4kV o łącznej długości ok. 1750mb oraz budowie złączy kablowych i kablowo-pomiarowych w ilości 19szt. w celu zasilania energetycznego do budynków mieszkalnych na dz. 358/2-358/29 oraz 301/2-301/8 w Laskowicach gm. Prabuty”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 11 – IIp. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty.

Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom  prawo  wniesienia  odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Gdańsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1i 2 Kpa).

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty
Za-ca Burmistrza

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2018-10-12
Data publikacji:2018-10-12
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:248