GPG.6733.14.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 kwietnia 2019

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28.03.2019r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.04.2019r.) Pani Małgorzaty Magoń, która reprezentuje firmę PROJEKTOR Usługi Inżynieryjne Małgorzata Bryćko-Krauza ul. Deyny 10 83-034 Trąbki Małe i jest pełnomocnikiem Energa-Operator SA Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w Gilwie, gm. Prabuty na działce geodezyjnej nr 87, 167, 155/1 w obrębie geodezyjnym Gilwa, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej i linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV i nn-0,4 kV w miejscowości Gilwa, gmina Prabuty wraz z rozbiórką istniejącej stacji wieżowej oraz demontażem fragmentu napowietrznej linii elektroenergetycznej SN – 15 kV i nn 0,4kV.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż można składać uwagi i zastrzeżenia do ww. sprawy, w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 w pokoju nr 11 II p.  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-04-10
Data publikacji:2019-04-10
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:112