I przetarg gruntu rolnego o pow. 0,2990ha w Laskowicach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2019

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA I PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na rolną nieruchomość gruntową stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną na terenie Gminy Prabuty wg poniższego wykazu:

Nr działki

Położenie, obręb geodezyjny

Pow. w ha

Księga wieczysta

Cena wywoławcza brutto w złotych

Wysokość wadium w złotych

242/1

Laskowice

0,2990

GD1I/00039275/5

11575,oo

1157,5o

 

1. Powyższa nieruchomość jest niezabudowana, dotąd była zagospodarowana rolniczo. Dostęp do infrastruktury wiejskiej dobry, kształt prostokątny, powierzchnia płaska. Brak przyłączy uzbrojenia technicznego. Bonitacja gleby: PsV. Brak długów, obciążeń i praw osób trzecich za wyjątkiem ważnej do miesiąca stycznia 2020 roku umowy dzierżawnej (nabywca wstępuje na ten okres w prawa i obowiązki wydzierżawiającego). Dostęp (ok.100m) do drogi gminnej (nr działki 193), zabezpieczony służebnością przechodu i przejazdu przez grunt komunalny działki nr 242/2, której ustanowienie nastąpi wnioskiem notarialnym w umowie sprzedaży.

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prabuty to obszar strefy rolnej.

3. Termin wydania nieruchomości nastąpi z dniem sporządzenia umowy notarialnej z zastrzeżeniem pkt. 1 jak wyżej.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, tj. 120zł.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, które może być wniesione w pieniądzu w wysokości podanej w powyższej tabeli – na konto Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach w Banku Spółdzielczym Prabuty nr 75831900030000170420000070 lub w kasie tut. Urzędu – przy wpłaceniu wadium należy podać nr nieruchomości (działki) i jej położenie (miejscowość, ew. ulicę). Wpłaty należy dokonać do dnia 11 VI 2019r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 11.06.2019r.).

Przed przystąpieniem do przetargu nastąpi:

  • okazanie dowodu wpłaty wadium, które kwalifikuje osobę jako fizyczną, bądź prawną,
  • okazanie dowodu tożsamości, również współmałżonka,
  • przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną, bądź fizyczną.

6. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, z zastrzeżeniem ust. 8 rozporządzenia, o którym mowa poniżej (Dz.U.2004r. nr 207, poz.2108), jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu.

7. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2204) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2004r. nr 207 poz. 2108).

8. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

9. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 17 czerwca 2019r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.

10. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 2004 r. nr 167 poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

12. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 na stanowisku gospodarki nieruchomościami, pok. 11 (II piętro), e-mail: j.zielinski@prabuty.pl, tel. 55/2624169.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-05-15
Data publikacji:2019-05-15
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:33