III przetarg działki budowlanej o pow. 0,1348ha przy ul. Działkowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2019

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na nieruchomość stanowiącą własność Miasta i Gminy Prabuty położoną przy ul. Działkowej w obrębie geodezyjnym 0003 Prabuty-M oznaczoną nr działki 45/3 o powierzchni 1348 m2 zapisaną w księdze wieczystej KW nr GD1I/00022235/1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 49125,oozł. (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych oo/100) – kwota netto.

1. Powyższa nieruchomość jest niezagospodarowana: zakrzaczony odłóg ze skarpą i spadkiem terenu oraz nieutwardzonym dojazdem od strony ul. Polnej, kształt regularny, dostęp do infrastruktury miejskiej z ulicy Działkowej, przy czym wszelkie uzgodnienia dotyczące przyłączy technicznych dokonuje nabywca. Sąsiedztwo zabudowy mieszkalnej w pośredniej strefie miasta. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią, jednakże w granicach działki przebiega gazociąg oznaczony symbolem g125.

2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z decyzją nr 41/2014 o warunkach zabudowy z dnia 28.11.2014r. sygn. akt GPG.6730.41.2014r. – zabudowa mieszkalna jednorodzinna wolnostojąca. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Powyżej opisana nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży na własność. Termin wydania nieruchomości nastąpi z dniem sporządzenia umowy notarialnej.

4. Ustala się termin zabudowy pięć (5) lat licząc od dnia zakupu nieruchomości. Za niedotrzymanie powyższego terminu naliczane będą kary umowne w wysokości 1000zł za pierwszy rok zwłoki, podwyższane o 50% zł za każdy kolejny rok opóźnienia zagospodarowania nieruchomości.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 500,oozł.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wpłacenie gotówkowego wadium, które winno być wniesione w pieniądzu w wysokości 5000,oozł – przy wpłaceniu wadium należy podać nr nieruchomości i położenie – na konto Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym w Prabutach nr 75831900030000170420000070.

Wpłaty należy dokonać do dnia 11 czerwca 2019r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 11.06.2019r.).

Przed przystąpieniem przetargu nastąpi:

  • okazanie dowodu wpłaty wadium, które kwalifikuje osobę jako fizyczną, bądź prawną,
  • okazanie dowodów tożsamości, w tym współmałżonka,
  • przedstawienie pełnomocnictwa notarialnego przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną / fizyczną.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

7. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu.

8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. tj. z 2018r. poz. 121) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108).

9. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany uiścić należny podatek VAT w wysokości 23 % od ceny nabycia (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług – Dz.U. z 2016 r. poz. 710), a także ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

10. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 17 czerwca 2019r. o godz. 9.oo w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.

11. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz. U. z 2004 r. nr 167 poz. 1758) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

12. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 na stanowisku gospodarki nieruchomościami, pok. 11, II piętro, tel. 55/2624169.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-05-15
Data publikacji:2019-05-15
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:37