GPG.6733.11.2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 listopada 2019

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)   oraz na podst. art. 52 ust. 2 pkt. 1 i 2, art. 50 ust. 4 w zw. z art. 53 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu ponownego rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego   na działkach geodezyjnych oznaczonych nr  1/18, 1/12, 1/13, 47/1, 47/2, 84/2, 32/1, 33 w obrębie geodezyjnym Kamienna, działkach oznaczonych nr 88, 93,94,90,96/3 obręb Gdakowo, działkach nr: 22/2, 1/1, 97, 26/7, 26/13 w obrębie geodezyjnym Antonin oraz działkach oznaczonych nr 99/2, 103/2, 104/1, 107/1, 109, 110/1, 113/1, 117, 125, 126/2, 129/9, 232, 158, 159, 160 w obrębie geodezyjnym Gonty dla inwestycji polegającej  na przebudowie linii napowietrznej SN 15kV dwutorowej o długości 5253 m na linie napowietrzną niepełno izolowaną jednotorową.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzją sygn. Akt SKO Gd 2922/19 z dnia 30.09.2019r. uchyliło w całości decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 17/2019 z dnia 6 maja 2019r. (znak: GPG.6733.11.2019) wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty, w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego   na działkach geodezyjnych oznaczonych nr  1/18, 1/12, 1/13, 47/1, 47/2, 84/2, 32/1, 33 w obrębie geodezyjnym Kamienna, działkach oznaczonych nr 88, 93,94,90,96/3 obręb Gdakowo, działkach nr: 22/2, 1/1, 97, 26/7, 26/13 w obrębie geodezyjnym Antonin oraz działkach oznaczonych nr 99/2, 103/2, 104/1, 107/1, 109, 110/1, 113/1, 117, 125, 126/2, 129/9, 232, 158, 159, 160 w obrębie geodezyjnym Gonty dla inwestycji pn. ,, Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV dwutorowej o długości 5253 m na linie napowietrzną niepełno izolowaną jednotorową; rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej; cel publiczny: urządzenia służące do przesyłania energii elektrycznej” i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż można składać uwagi i zastrzeżenia do ww. sprawy, w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 w pokoju nr 11 II p.  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. W załączeniu klauzula informacyjna dot. RODO.                                                                                                                

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-11-07
Data publikacji:2019-11-07
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:305