GPG.6733.3.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lutego 2020

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2018 poz. 1945, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz.  2096, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 27.01.2020r. (data wpływu do tut. Urzędu 04.02.2020r.) Energa Operator S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk, której pełnomocnikiem jest Pan Łukasz Samul – Energa Invest Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego  w Starym Kamieniu, na działce geodezyjnej nr 8/58  położonych w  obrębie geodezyjnym Stary Kamień, gmina Prabuty dla inwestycji polegającej  na budowie projektowanej napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15kV o  długości L=172 m wraz z  wymianą istniejących stanowisk słupowych SN 15kV na projektowane.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, ze zm.) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż można składać uwagi i zastrzeżenia do ww. sprawy, w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 w pokoju nr 11 II p.  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia. W załączeniu klauzula informacyjna dot. RODO.                                                                                                                

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-02-18
Data publikacji:2020-02-18
Osoba sporządzająca dokument:Agata Liberacka
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:98