GPG.6220.11.2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2021

Obwieszczenie z dnia 07.09.2021r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego GPG.6220.11.2021 w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zakładu produkcyjnego z infrastrukturą techniczną na dz. nr 19, 89/3, 89/8 obręb Prabuty”. Nieruchomości, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia położone są w obrębie geod. 0002 Prabuty.

Działając na podstawie art. 61 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. 2021 poz. 247) zawiadamiam o wszczęciu na wniosek z dnia 25.08.2021r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu: 27.08.2021r.) DAM-ROB sp. z o.o. Sp. K. ul. 29 stycznia 9 14-230 Zalewo, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Włodzimierza Zdunka postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa zakładu produkcyjnego z infrastrukturą techniczną na dz. nr 19, 89/3, 89/8 obręb Prabuty”. Nieruchomości, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia położone są w obrębie geod. 0002 Prabuty.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie sklasyfikowane zostało jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – zgodnie z §3 ust.1 pkt. 13 „instalacje do powierzchniowej obróbki metali lub tworzyw sztucznych z zastosowaniem procesów chemicznych lub elektrolitycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 15”.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. W analizowanym przypadku przez obszar ten rozumie się: przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

Mając powyższe na uwadze strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, a także możliwość składania do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty uwag i wniosków w przedmiocie sprawy w terminie do dnia 04.10.2021r.

Z niezbędną dokumentacją sprawy zapoznać można się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty,  po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu na wyznaczoną godzinę. Pytania, uwagi i wnioski w przedmiocie prowadzonego postępowania składać można w formie papierowej: w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, elektronicznie: przez ePUAP lub e-mailowo na adres email: sekretariat@prabuty.pl lub k.moscicki@prabuty.pl

Jednocześnie zawiadamia się, że Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty jako organ władny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpił do właściwych organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o wydanie opinii w przedmiocie obowiązku lub braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponadto działając na podstawie art. 36 k.p.a informujemy, że z uwagi na charakter sprawy, w tym: konieczność zasięgnięcia opinii organów współdziałających, konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym postępowania wydanie rozstrzygnięcia w sprawie nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 3 k.p.a. Przewiduje się, że zakończenie postępowania nastąpi w terminie do dnia 15.12.2021r.

Niniejsze zawiadomienie w dniu 07.09.2021r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 07.09.2021r. na tablicach ogłoszeń, znajdujących się na ul. Wojska Polskiego i Daszyńskiego w Prabutach oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2021-09-07
Data publikacji:2021-09-07
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:84