GPG.6733.17.2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 grudnia 2021

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735, ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 8 listopada 2021 r., uzupełnionego dnia 6 grudnia 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 13 grudnia 2021 r.), złożonego przez pełnomocnika – Pana Michała Gruźlewskiego, Biuro Projektów Elektroenergetycznych ELGRU Michał Gruźlewski, Gać, ul. Platynowa 2, 86-302 Grudziądz, reprezentującego ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej NN 0,4 kV, na działkach nr 121, 211, 139 położonych w obrębie ewidencyjnym Jakubowo, gmina Prabuty.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735, ze zm.) organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję, iż można składać uwagi i zastrzeżenia do ww. sprawy, w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty przy ul. Kwidzyńskiej 2 w pokoju nr 11 II p.  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

W załączeniu klauzula informacyjna dot. RODO.                                                                                                                

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY
MAREK SZULC

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2021-12-14
Data publikacji:2021-12-14
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Król
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:297