GPG.6733.31.2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 grudnia 2021

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z  dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2021 poz. 741, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz.  735, ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że w związku z wnioskiem z dnia 27 grudnia 2020 r.,  uzupełnionym dnia 18 stycznia 2021r., w  sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 258/20, obręb ewidencyjny 0003 Prabuty, dnia 23.12.2021r. wydano: - postanowienie znak: GPG.6733.31.2020 w sprawie podjęcia z urzędu zwieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 258/20, obręb ewidencyjny 0003 Prabuty, gmina Prabuty, - decyzję o umorzeniu postępowania ww. sprawie, z uwagi na uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie objętym ww. wnioskiem.

Z treścią postanowienia i decyzji o umorzeniu postępowania można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2 w pok. Nr 11 II p., w dniach pracy Urzędu, w godzinach: 7.30 – 14.00 w piątki,  7.30- 17.00 w środy oraz  7.30- 15.30  w pozostałe dni tygodnia.

Zgodnie z art. 127 § 2 oraz z art. 129 § 1 i § 2 KPA od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w terminie 14 dni. Termin czternastu dni na odwołanie zaczyna swój bieg z upływem czternastego dnia terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 KPA).

W załączeniu klauzula informacyjna dot. RODO.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2021-12-23
Data publikacji:2021-12-23
Osoba sporządzająca dokument:Agata Kamińska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:342