Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci ustalonych w celu dotowania przedszkoli niepublicznych, dla których miasto i gmina Prabuty jest organem rejestrującym w 2022 roku

Zgodnie z art. 11 i 12, w związku z art. 43, 44, 45 i 46 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) ogłasza się, że od 1 stycznia 2022 r.:

1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto i Gminę Prabuty wynosi 10.502,61 zł.

 2. Wysokość dotacji przedszkolnej na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym, ustalona w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) oraz uchwałę Rady Miejskiej w Prabutach wynosi 7.876,96 zł (75% podstawowej kwoty dotacji). Miesięczna części dotacji na 1 ucznia od 1 stycznia 2022 r. wynosi 656,41 zł. Od 1 stycznia 2022 r. dotacją przedszkolną objętych jest 298 dzieci.

3. Wysokość dotacji na 1 dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w przedszkolu wynosi 5.323,57 zł. (waga P69). Od 1 stycznia 2022 r. 2 dzieci objętych jest dotacją według wagi P54. Miesięczna część dotacji na 1 dziecko wynosi 443,63 zł.

4. Wysokość dotacji na dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolach niepublicznych, w zależności od rodzaju niepełnosprawności, ustalona na podstawie metryczki subwencji oświatowej dla Miasta i Gminy Prabuty na rok 2021 wynosi:

  1. Na 1 dziecko z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, w przedszkolach (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 60.207,05 zł. (waga P67). Od 1 stycznia 2022 r. 2 dzieci objętych jest dotacją według wagi P67. Miesięczna część dotacji na 1 dziecko od 1 stycznia 2022 r. wynosi 5.017,25 zł.
  2. Na 1 dziecko niewidome, słabo widzące z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w przedszkolach (na podstawie orzeczeń o potrzebie  kształcenia specjalnego) – wymagającego stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 18.379,- zł  (waga P71). Od 1 stycznia 2022 r. 3 dzieci objętych jest dotacją według wagi P71. Miesięczna część dotacji na 1 dziecko od 1 stycznia 2022 r. wynosi 1.531,58 zł.
  3. Wysokość dotacji na dziecko 6-letnie niepełnosprawne w przedszkolu wynosi 4.753,19 zł (waga P54). Od 1 stycznia 2022 r. 2 dzieci objętych jest dotacją według wagi P54. Miesięczna część dotacji na 1 dziecko wynosi 396,10 zł.

 5. Statystycznej liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych na dzień 30 września 2021 r.

  1.  Statystyczna liczby dzieci, w tym dzieci objętych dotacją, według SIO na dzień 30 września 2021 r.. wynosi 298  w tym: statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, według SIO na dzień 30 września 2021 r. wynosi 2.
  2. Statystyczna liczba dzieci z niepełnosprawnościami według SIO na dzień 30 września 2021 r. wynosi 5.

6. PKD ustalono na podstawie informacji z Miasta i Gminy Pelplin, która zgodnie z zapisami art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930)jest najbliższą gminą dla Miasta i Gminy Prabuty, spełniającą kryteria ustawowe.

Powyższe dane  ustalono w oparciu o zapisy  ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) oraz dane z metryczki subwencji oświatowej dla Miasta i Gminy Prabuty na rok 2021.