2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2019 roku


XVI/106/2019

2019-11-28

Uchwała Nr XVI/106/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku o zmianie uchwały nr XLVIII/283/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXVII/157/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XVI/105/2019

2019-11-28

Uchwała Nr XVI/105/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku o zmianie uchwały nr uchwały Nr XXVII/158/2013 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Prabuty i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XVI/104/2019

2019-11-28

Uchwała Nr XVI/104/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku o zmianie uchwały nr LI/298/2018 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XVI/103/2019

2019-11-28

Uchwała Nr XVI/103/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XVI/102/2019

2019-11-28

Uchwała Nr XVI/102/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

XVI/101/2019

2019-11-28

Uchwała Nr XVI/101/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2020 rok.

XVI/100/2019

2019-11-28

Uchwała Nr XVI/100/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie: dokonania zmiany w treści załącznika do uchwały Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

XVI/99/2019

2019-11-28

Uchwała Nr XVI/99/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2020 roku.

XVI/98/2019

2019-11-28

Uchwała Nr XVI/98/2019 Rady Miejskiej w Prabutach  z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe.

XV/97/2019

2019-11-05

Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-02-04
Data publikacji:2019-02-04
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:4894