2013

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2013 roku


XXXI/180/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXI/180/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

XXXI/181/2013

2016-01-26

Uchwała nr XXXI/181/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach  Pani Wandzie Angielskiej – Koniszewskiej upoważnienia do działania jednoosobowo w sprawach
mieszkaniowych.

XXXI/182/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXI/182/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego

XXXI/183/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXI/183/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie: określenia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

XXXI/184/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXI/184/2013 Rady miejskiej w Prabutach z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

XXXII/185/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXII/185/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa, przebudowa i remont Oczyszczalni Ścieków w Prabutach.

XXXII/186/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXII/186/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Św. Stanisława Kostki w Rodowie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

XXXII/187/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXII/187/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 września 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych.

XXXII/188/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXII/188/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 września 2013 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

XXXIII/189/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXIII/189/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 października 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr I / 3 /2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 02 grudnia 2010 roku w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

XXXIII/190/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXIII/190/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 października 2013 roku w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Prabuty w obrębie 0005

XXXIII/191/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXIII/191/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 października 2013 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

XXXIII/192/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXIII/192/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

XXXIV/193/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXIV/193/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej w Jakubowie 22 w gminie Prabuty

XXXIV/194/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXIV/194/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

XXXIV/195/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXIV/195/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie: Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2014 roku.

XXXIV/196/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXIV/196/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

XXXIV/197/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXIV/197/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXXIV/198/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXIV/198/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 listopada 2013 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok.

XXXIV/199/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXIV/199/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji powierzonego zadania polegającego na wymianie nawierzchni chodników, zjazdów wraz z przebudową skrzyżowań przy ul. Jagiełły (droga wojewódzka nr 521) – etap II w miejscowości Prabuty

XXXV/200/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXV/200/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

XXXV/201/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXV/201/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

XXXV/202/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXV/202/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: ustalenia wysokości kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2014.

XXXV/203/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXV/203/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

XXXV/204/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXV/204/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XXXV/205/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości

XXXV/206/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXV/206/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku rolnego

XXXV/207/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXV/207/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku leśnego

XXXV/208/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXV/208/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/240/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17.02.2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XXXV/209/2013

2016-01-26

Uchwała Nr XXXV/209/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17.02.2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie realizacji nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowych inwestycji przez przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:6994