2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2012 roku


XIX/115/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XIX/115/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Prabuty na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów, granic oraz ilości wybieranych radnych.

XIX/116/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XIX/116/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie podziału Miasta i Gminy Prabuty na obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

XIX/117/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XIX/117/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GONTY – zabudowa rekreacyjna” obręb Gonty w gminie Prabuty. (zmiana fragmentu planu objętego Uchwałą Nr XXIV/161/97 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 1997 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Dzierzgoń)

XX/118/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XX/118/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019

XX/119/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XX/119/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie: zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Kałdowie 4 w gminie Prabuty.

XX/120/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XX/120/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

XXI/121/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXI/121/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 września 2012r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic w obrębie administracyjnym Miasta i Gminy Prabuty

XXII/122/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXII/122/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 03 października 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17.02.2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie realizacji nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowych inwestycji przez przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XXII/123/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXII/123/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 3 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

XXIII/124/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIII/124/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie: Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2013 roku.

XXIII/125/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIII/125/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIV/87/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2012 rok.

XXIII/126/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIII/126/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie : przyjęcia do wykonania w latach 2012-2014 zadania
publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – pod nazwą „Asystent Rodziny”.

XXIII/127/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIII/127/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie: przekazania do realizacji Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prabutach zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

XXIII/128/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIII/128/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Prabuty ze Stowarzyszenia Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk.

XXIII/129/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIII/129/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Prabuty ze Stowarzyszenia Gmin Polskie Zamki Gotyckie.

XXIII/130/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIII/130/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie wystąpienia Miasta i Gminy Prabuty ze Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej ”.

XXIII/131/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIII/131/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2013 rok

XXIII/132/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIII/132/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 lisopada 2012 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

XXIII/133/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIII/133/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

XXIV/134/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIV/134/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Prabutach

XXIV/135/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIV/135/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2013 rok.

XXIV/136/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIV/136/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2013 rok.

XXIV/137/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIV/137/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prabuty w latach 2013 – 2017”.

XXIV/138/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIV/138/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia „zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prabuty na lata 2013-2017”.

XXIV/139/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIV/139/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prabuty

XXIV/140/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIV/140/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXIV/141/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIV/141/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XXIV/142/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIV/142/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

XXIV/143/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XXIV/143/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XXIV/144/2012

2016-01-27

Uchwała Budżetowa na 2013 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 roku Nr XXIV/144/2012

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:7436