Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

GPG.6733.5.2024

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977, późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14 marca 2024 r., uzupełnionego w dniu 5 kwietnia 2024 r., złożonego przez Pana Ireneusza Klaka, ul. Wspólna 5, 82-500 Rakowiec, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, dnia 12.06.2024r. została wydana decyzja nr 8/2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 wraz z przyłączem, na częściach działek nr 10/75, 10/77, 10/78, 10/79, 10/80, 10/81, 10/82, 10/83, 10/84, 12, 13/1, 13/46, 13/47, położonych w obrębie ewidencyjnym Stankowo, gmina Prabuty.

13 czerwca 2024
Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2024

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kompleksu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW, magazynu mocy o łącznej mocy do 0,2 GW, stacji elektroenergetycznej oraz infrastruktury towarzyszącej "Mikołajki Pomorskie", gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie, na działkach o numerach ewidencyjnych: 97/1, 462/3, 462/6, 462/8, 471/6, 471/8, 471/9, 679, 680 [ obręb ewidencyjny 0005_Mikołajki Pomorskie]"

13 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbiórką budynku gospodarczego, na działce nr 54, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty

Działając na podstawie   art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024 poz. 572, ze zm.) oraz art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U.2023 poz. 977) zawiadamiam strony postępowania, że dnia 11.06.2024r. została wydana decyzja nr 36/2024 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbiórką budynku gospodarczego, na działce nr 54, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty (sygn. GPG.6730.39.2024).

11 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z rozbiórką budynku gospodarczego, na działce nr 54, położonej w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach o debacie nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2023”

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty przedstawił Radzie Miejskiej w Prabutach „Raport o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2023”, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w 2023 roku.

5 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach o debacie nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2023”

Ogłoszenie o chęci zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kwidzyn informuje, iż na podstawie art. 37 ustawy o lasach jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości przydatnych do prowadzenia gospodarki leśnej położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Kwidzyn.

3 czerwca 2024
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o chęci zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

81/2024

Zarządzenie Nr 81/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie powołania komisji w celu rozpatrzenia wniosków osób ubiegających się o wynajem mieszkania i utworzenia listy najemców w budynku położonym w Prabutach, przy ul. Księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego.

29 maja 2024
Czytaj więcej o: 81/2024

III/13/2024

Uchwała Nr III/13/2024 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2024-2034.

29 maja 2024
Czytaj więcej o: III/13/2024

III/12/2024

Uchwała Nr III/12/2024 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2024 rok.

29 maja 2024
Czytaj więcej o: III/12/2024

III/11/2024

Uchwała Nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

29 maja 2024
Czytaj więcej o: III/11/2024

84/2024

Zarządzenie Nr 84/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień na dzień 9 czerwca 2024 r.

29 maja 2024
Czytaj więcej o: 84/2024