2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

134/2018

2018-12-31

Zarządzenie Nr 134/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: obowiązujących zasad (polityki) rachunkowości oraz innych regulacji dla wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty.

133/2018

2019-02-07

Zarządzenie Nr 133/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty.

132/2018

2019-01-08

Zarządzenie Nr 132/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

131/2018

2019-01-04

Zarządzenie Nr 131/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku dotyczące zakładowego planu kont.

130/2018

2018-12-27

Zarządzenie Nr 130/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/140/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.

129/2018

2018-12-20

Zarządzenie Nr 129/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 10/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25.01.2007r. w sprawie pobierania zaliczki na poczet ceny zakupu nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości.

127/2018

2019-01-16

Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji Inwentaryzacyjnej”.

126/2018

2019-01-04

Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia „Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty".

125/2018

2019-01-04

Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie: sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

124/2018

2019-01-04

Zarządzenie nr 124/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 17. grudnia 2018 roku w sprawie: ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

123/2018

2018-12-15

Zarządzenie Nr 123/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

122/2018

2018-12-17

Zarządzenie Nr 122/2018  Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 114/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i gminy Prabuty.

121/2018

2018-12-18

Zarządzenie nr 121/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości cen i opłat za usługi cmentarne.

120/2018

2019-01-04

Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 39/09 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30.06.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

119/2018

2018-12-06

Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

118/2018

2018-12-17

Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

117/2018

2018-12-17

Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy.

116/2018

2018-12-15

Zarządzenie nr 116/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach.

115/2018

2018-12-15

Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru etapu nr I, II, III, IV, V prac związanych z umową nr GPG/4/2018 /AL;DK z dnia 15.05.2018r. dla zadania pn. ,,sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty”.

114/2018

2018-12-06

anulowano

113/2018

2018-12-17

Zarządzenie nr 113/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów w mieście i gminie Prabuty.

112/2018

2018-11-14

Zarządzenie Nr 112/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie: zmian w  załączniku do zarządzenia nr 39/06 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

111/2018

2018-11-20

Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z uzasadnieniem.

110/2018

2018-11-20

Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty na lata 2019-2027.

109/2018

2018-11-05

Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 02 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Miasta i Gminy Prabuty administrowanego przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Prabutach oraz mienia znajdującego się na cmentarzach komunalnych przy ul. Parkowej i ul. Daszyńskiego oraz kaplicy cmentarnej przy ul. Parkowej , powołania zespołu spisowego oraz określenia osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone mienie.

108/2018

2018-11-09

Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 02 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej:

  • sprzętu służącego do monitoringu wizyjnego Miasta i Gminy Prabuty,
  • mienia Miasta i Gminy Prabuty (place zabaw, przystanki, wiaty autobusowe, majątek Ochotniczych Straży Pożarnych, wyposażenia świetlic),
  • sprzętu znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty na podstawie umów użyczenia,
  • druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty,
  • paliwa w samochodach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Miasta i Gminy Prabuty,
  • paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy Prabuty Fiat Doblo GKW 2S90
  • paliwa w samochodzie służbowym Urzędu Miasta i Gminy Prabuty ISUZU D-MAX NO 2542N
  • sprzętu znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty  na podstawie umowy użyczenia z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku

oraz powołania zespołów spisowych oraz określenie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.

107/2018

2018-11-07

Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

106/2018

2018-10-24

Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24 października 2018 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Legionów w Prabutach.

105/2018

2018-10-24

Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24 października 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Wołyńskiej 1 w Prabutach.

104/2018

2018-10-24

Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24 października 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Chodkiewicza 43A w Prabutach.

103/2018

2018-10-24

Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24 października 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Trumiejkach w gminie Prabuty.

102/2018

2018-10-31

Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

101/2018

2018-10-24

Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 24 października 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia „Regulaminu zasad korzystania z samochodów służbowych w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty”.

100/2018

2018-11-14

Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 19 października 2018 roku w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lokal mieszkalny.

99/2018

2018-10-22

Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 października 2018 roku w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Jakubowie w gminie Prabuty.

98/2018

2018-11-14

Zarządzenie Nr 98/2018 Szefa Obrony Cywilnej Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 października 2018 roku w sprawie : przeprowadzenia treningu systemu monitoringu zagrożeń, wykrywania i alarmowania w dniu 18.10.2018 roku.

97/2018

2018-10-16

Zarządzenie Nr 97/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 października 2018 roku w sprawie sprzedaży kotła centralnego ogrzewania, stanowiącego własność Miasta i Gminy Prabuty.

96/2018

2018-11-05

Zarządzenie nr 96/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 15 października 2018 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Prabuty na lata 2018-2020.

95/2018

2018-10-15

Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 października 2018 roku w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach  do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań.

94/A/2018

2018-10-16

Zarządzenie Nr 94/A/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 11 października 2018 roku w sprawie dokonania zmiany treści Zarządzenia Nr 75/11 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 21 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Prabutach.

94/2018

2018-10-17

Zarządzenie Nr 94/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 05 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

93/2018

2018-10-15

Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 2 października 2018 roku w sprawie: składu Komisji stypendialnej opiniującej wnioski o stypendia dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018.

92/2018

2018-10-15

Zarządzenie Nr 92/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: określenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uprawnionym uczniom szkół, mających siedzibę w Mieście i Gminie Prabuty, na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - ,,Wyprawka szkolna”.

91/2018

2018-09-26

Zarządzenie Nr 91/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Starym Kamieniu w gminie Prabuty.

90/A/2018

2018-10-15

Zarządzenie Nr 90/A/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 września 2018 roku w sprawie przekazania na podstawie umowy darowizny wyposażenia Urzędu Miasta i Gminy Prabuty (wyposażenia i urządzeń ratownictwa ,niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa-Program I Priorytet III B) zakupionego w ramach realizacji zadań ze Środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości.

90/2018

2018-09-18

Zarządzenie Nr 90/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 18 września 2018 roku w sprawie: nieodpłatnego nabycia gruntu położonego przy ulicy Piaskowej w Prabutach.

89/2018

2018-10-15

Zarządzenie Nr 89/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 września 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej druków ścisłego zarachowania znajdujących się w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty (Dział księgowości oświatowej) , powołania zespołu spisowego oraz określenia osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzone mienie.

88/2018

2018-10-17

Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 13 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

87/2018

2018-11-14

Zarządzenie Nr 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 12 września 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 20.12.2016 r. – Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Prabuty oraz Zarządzenia Nr 50/ 2017 z dnia 12.07.2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2016 z dnia 20.12.2016 r. Szefa Obrony Cywilnej – Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

86/2018

2018-09-17

Zarządzenie Nr 86/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 3 września 2018 roku w sprawie materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-01-10
Data publikacji:2018-01-10
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:10556