2012

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2012 roku


XIV/85/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XIV/85/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do uchwały Nr XXVII/147/2008 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach.

XIV/86/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XIV/86/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia wysokości kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2012.

XIV/87/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2012 rok.

XIV/88/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XIV/88/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

XIV/89/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XIV/89/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 stycznia 2012 roku O zmianie uchwały Rady Miejskiej w Prabutach Nr IV/24/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prabuty.

XV/90/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XV/90/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

XVI/91/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVI/91/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza

XVI/92/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVI/92/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Miasta i Gminy Prabuty

XVI/93/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVI/93/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XVI/94/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVI/94/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Prabuty do powiatowego zasobu nieruchomości.

XVI/95/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVI/95/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy rekreacyjnej w Jakubowie obręb Jakubowo gmina Prabuty „JAKUBOWO – TERENY REKREACYJNE” (zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Dzierzgoń, w zakresie dot. fragmentu Uchwały nr XXIV/161/97 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 maja 1997 r.)

XVI/96/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVI/96/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej, z dopuszczeniem zabudowy usługowej i zabudowy produkcyjnej w Julianowie obręb Julianowo gmina Prabuty, „WARMIŃSKA – WYLOT”.

XVI/97/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVI/97/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

XVI/98/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVI/98/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

XVI/99/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVI/99/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.

XVII/100/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVII/100/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/182/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2009r. w/s wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o.o. w Prabutach.

XVII/101/2012

2016-01-27

Uchwała NR XVII/101/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu

XVII/102/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVII/102/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego w 2012 roku.

XVII/103/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVII/103/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulic połoŜonych w obrębie geodezyjnym 5 Miasta Prabuty.

XVII/104/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVII/104/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

XVIII/105/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVIII/105/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Św. Stanisława Kostki w Rodowie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

XVIII/106/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVIII/106/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prabutach na 2012 rok.

XVIII/107/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVIII/107/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2011.

XVIII/108/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVIII/108/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

XVIII/109/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVIII/109/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w obrębie geodezyjnym 0003 Miasta Prabuty.

XVIII/110/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVIII/110/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

XVIII/111/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XVIII/111/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

XIX/112/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XIX/112/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 czerwca 2012 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2012 rok.

XIX/113/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XIX/113/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

XIX/114/2012

2016-01-27

Uchwała Nr XIX/114/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17.02.2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie realizacji nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowych inwestycji przez przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11394