2017

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2017 roku


XLII/245/2017

2018-01-09

Uchwała Budżetowa na 2018 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 grudnia 2017 roku Nr XLII/245/2017

XLII/244/2017

2018-01-09

Uchwała Nr XLII/244/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XLII/243/2017

2018-01-09

Uchwała Nr XLII/243/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

XLII/242/2017

2018-01-09

Uchwała Nr XLII/242/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XLII/241/2017

2018-01-09

Uchwała Nr XLII/241/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

XLII/240/2017

2018-01-09

Uchwała Nr XLII/240/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty a Gminą Miasta Gdańska w sprawie zagospodarowania przez Gminę Miasta Gdańska frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Prabuty.

XLII/239/2017

2018-01-09

Uchwała Nr XLII/239/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie wysokości dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Miasto i Gmina Prabuty jest organem rejestrującym.

XLII/238/2017

2018-01-09

Uchwała Nr XLII/238/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Miasto i Gmina Prabuty jest organem rejestrującym.

XLII/237/2017

2018-01-09

Uchwała Nr XLII/237/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

XLII/236/2017

2018-01-09

Uchwała Nr XLII/236/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w Orkuszu 2 w gminie Prabuty.

XLI/235/2017

2017-12-22

Uchwała Nr XLI/235/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

XL/234/2017

2017-12-12

Uchwała Nr XL/234/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

XL/233/2017

2017-12-12

Uchwała Nr XL/233/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.

XL/232/2017

2017-12-12

Uchwała Nr XL/232/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek tej opłaty oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

XL/231/2017

2017-12-12

Uchwała Nr XL/231/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

XL/230/2017

2017-12-12

Uchwała Nr XL/230/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

XL/229/2017

2017-12-12

Uchwała Nr XL/229/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2018 roku.

XL/228/2017

2017-12-12

Uchwała Nr XL/228/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 listopada 2017 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty przedszkolom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

XL/227/2017

2017-12-12

Uchwała Nr XL/227/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 listopada 2017 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe.

XL/226/2017

2017-12-12

Uchwała Nr XL/226/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Prabuty na lata 2018 – 2022”.

XL/225/2017

2017-12-12

Uchwała Nr XL/225/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem Miasta i Gminy Prabuty na lata 2018-2022”.

XL/224/2017

2017-12-12

Uchwała Nr XL/224/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie : dokonania zmiany w treści załącznika do Uchwały Nr XXIX/175/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

XXXIX/223/2017

2017-11-02

Uchwała Nr XXXIX/223/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

XXXIX/222/2017

2017-11-02

Uchwała Nr XXXIX/222/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 października 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Trumiejkach w Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Trumiejkach.

XXXIX/221/2017

2017-11-02

Uchwała Nr XXXIX/221/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 października 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Rodowie w Szkołę Podstawową im. Kresowian w Rodowie.

XXXIX/220/2017

2017-11-02

Uchwała Nr XXXIX/220/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 października 2017 roku w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Obrzynowie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Obrzynowie.

XXXIX/219/2017

2017-11-02

Uchwała Nr XXXIX/219/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 października 2017 roku w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

XXXIX/218/2017

2017-11-02

Uchwała Nr XXXIX/218/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 października 2017 roku w sprawie uchylenia niektórych uchwał Rady Miejskiej w Prabutach.

XXXIX/217/2017

2017-11-02

UCHWAŁA Nr XXXIX/217/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 października 2017 roku w sprawie dokonania zmiany treści załącznika do uchwały Nr XXXI/180/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach.

XXXVIII/216/2017

2017-09-29

Uchwała Nr XXXVIII/216/2017 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 września 2017 roku w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Św. Stanisława Kostki w Rodowie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2017-02-08
Data publikacji:2017-02-08
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:14438