2015

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2015 roku


XV/111/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XV/111/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.  Uchwała Budżetowa na 2016 rok

XV/110/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XV/110/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabutyna lata 2016 - 2022.

XV/109/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XV/109/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

XV/108/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XV/108/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XV/107/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XV/107/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

XV/106/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XV/106/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku leśnego

XV/105/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XV/105/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku rolnego

XV/104/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XV/104/2015 z dnia z dnia 30 grudnia 2015 rok w sprawie określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości

XV/103/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XV/103/2015 z dnia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie miasta Prabuty

XV/102/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XV/102/2015 z dnia z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Prabuty

XIV/101/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XIV/101/2015 z dnia z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Św. Wojciecha w Prabutach, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

XIV/100/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XIV/100/2015 z dnia z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

XIV/99/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XIV/99/2015 z dnia z dnia 25 listopada 2015 roku o zmianie uchwały Nr XXIV/141/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XIV/98/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XIV/98/2015 z dnia z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok

XIV/97/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XIV/97/2015 z dnia z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

XIV/96/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XIV/96/2015 z dnia z dnia 25 listopada 2015 roku o zmianie uchwały Nr XXVII/157/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XIV/95/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XIV/95/2015 z dnia z dnia 25 listopada 2015 roku o zmianie uchwały nr XXXV/204/2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XIV/94/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XIV/94/2015 z dnia z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

XIV/93/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XIV/93/2015 z dnia z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

XIV/92/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XIV/92/2015 z dnia z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie zmiany górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

XIV/91/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XIV/91/2015 z dnia z dnia 25 listopada 2015 roku o zmianie Uchwały nr XXVII / 158 / 2013 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Prabuty i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XIV/90/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XIV/90/2015 z dnia z dnia 25 listopada 2015 roku o zmianie uchwały Nr XL/240/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prabuty

XIV/89/2015

2016-02-10

Uchwała Nr XIV/89/2015 z dnia z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie: Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2016 roku.

XIII/88/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

XIII/87/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 października 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Prabuty.

XIII/86/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XIII/86/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prabuty na lata 2015 – 2030

XIII/85/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 października 2015r. w sprawie: zbycia nieruchomości przy ulicy Koszarowej w Prabutach.

XIII/84/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 października 2015 roku w sprawie : stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych na lata 2016 – 2019.

XII/83/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

XII/82/2015

2016-01-22

Uchwała Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2015 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:14233