2010

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2010 roku


XLII/234/2010

2016-01-29

Uchwała Nr XLII/234/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 02 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prabuty na lata 2010 – 2013.

XLII/235/2010

2016-01-29

Uchwała Nr XLII/235/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 02 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Grodziec.

XLII/236/2010

2016-01-29

Uchwała Nr XLII/236/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 02 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia Planów Odnowy Miejscowości Stańkowo i Kołodzieje.

XLIII/237/2010

2016-01-29

Uchwała Nr XLIII/237/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie: ustalenia wysokości kosztu jednej godziny świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2010.

XLIII/238/2010

2016-01-29

Uchwała Nr XLIII/238/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr porządkowym 2/1 położonej w Grażymowie w gminie Prabuty.

XLIII/239/2010

2016-01-29

Uchwała Nr XLIII/239/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej połoŜonej przy ulicy Polnej w Prabutach.

XLIII/240/2010

2016-01-29

Uchwała Nr XLIII/240/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis dla mikroprzedsiębiorców podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą na terenie Miasta i Gminy Prabuty

XLIII/241/2010

2016-01-29

Uchwała Nr XLIII/241/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na wspieranie realizacji nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy związanych z realizacją nowych inwestycji przez przedsiębiorców na terenie Miasta i Gminy Prabuty

XLIII/242/2010

2016-01-29

Uchwała Nr XLIII/242/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

XLIII/243/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLIII/243/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2010 rok.

XLIII/244/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLIII/244/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie powierzenia Bankowi Spółdzielczemu w Prabutach obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Prabuty.

XLIII/245/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLIII/245/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prabuty na lata 2010 - 2013.

XLIV/246/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLIV/246/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2010 rok.

XLIV/247/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLIV/247/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pn. : „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Prabutach”

XLIV/248/2010

2016-01-28

Uchwała NR XLIV/248/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Prabutach - etap I„.

XLIV/249/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLIV/249/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 24 marca 2010r. w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Miasto i Gmina Prabuty jest organem prowadzącym.

XLV/250/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLV/250/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie oddania hołdu wybitnym Przedstawicielom Narodu Polskiego poległym w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.

XLV/251/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLV/251/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia na obszarze Miasta i Gminy Prabuty odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.

XLV/252/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLV/252/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie: wydzierżawienia gruntu przy ul. Jagiełły w Prabutach

XLV/253/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLV/253/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Stańkowo i Kołodzieje.

XLV/254/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLV/254/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Prabuty na lata 2010 – 2013.

XLV/255/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLV/255/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie: zbycia nieruchomości lokalowej oznaczonej nr porządkowym 9/3 położonej w Stańkowie w gminie Prabuty.

XLV/256/2010

2016-01-28

Uchwała XLV/256/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

XLV/257/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLV/257/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty

XLV/258/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLV/258/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2010 rok.

XLVI/259/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLVI/259/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Laskowicach gm. Prabuty oznaczonej nr działki 239 od Skarbu Państwa.

XLV/260/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLV/260/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 maja 2010r. w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Górowychach w gminie Prabuty.

XLVI/261/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLVI/261/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie: uchwalenia Regulaminu określającego warunki dofinansowania kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego w ramach obszaru A Programu pilotażowego „ UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko- wiejskie”.

XLVI/262/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLVI/262/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

XLVI/263/2010

2016-01-28

Uchwała Nr XLVI/263/2010 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Św. Anny w Gdakowie, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:11106