2016

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2016 roku


XXVIII/171/2016

2017-01-17

Uchwała Budżetowa na 2017 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2016 roku Nr XXVIII/171/2016.

XXVIII/170/2016

2017-01-16

Uchwała Nr XXVIII/170/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty .

XXVIII/169/2016

2017-01-16

Uchwała nr XXVIII/169/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

XXVIII/168/2016

2017-01-16

Uchwała Nr XXVIII/168/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

XXVIII/167/2016

2017-01-16

Uchwała Nr XXVIII/167/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XXVIII/166/2016

2017-01-16

Uchwała Nr XXVIII/166/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty przedszkolom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

XXVII/165/2016

2016-12-15

Uchwała Nr XXVII/165/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

XXVII/164/2016

2016-12-15

Uchwała Nr XXVII/164/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie emisji obligacji.

XXVII/163/2016

2016-12-15

Uchwała Nr XXVII/163/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

XXVII/162/2016

2016-12-15

Uchwała Nr XXVII/162/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2017 rok.

XXVII/161/2016

2016-12-15

Uchwała Nr XXVII/161/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 176), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2017 roku.

XXVI/160/2016

2016-11-21

Uchwała Nr XXVI/160/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 październik 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

XXVI/159/2016

2016-11-21

Uchwała Nr XXVI/159/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany nr 1 MPZP „RYPIŃSKA II” w Prabutach (uchwała XLIX/277/2010 z dn. 25.08.2010.)

XXVI/158/2016

2016-11-21

Uchwała nr XXVI/158/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 października 2016 roku w sprawie : zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XVI/116/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

XXV/157/2016

2016-10-19

Uchwała Nr XXV/157/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

XXV/156/2016

2016-10-19

Uchwała Nr XXV/156/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

XXV/155/2016

2016-10-19

Uchwała Nr XXV/155/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.

XXV/154/2016

2016-10-19

Uchwała Nr XXV /154/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 września 2016 roku w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Prabuty na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023.

XXIV/153/2016

2016-09-21

Uchwała Nr XXIV/153/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

XXIII/152/2016

2016-09-21

Uchwała nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

XXII/151/2016

2016-07-01

Uchwała Nr XXII/151/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

XXII/150/2016

2016-07-01

Uchwała Nr XXII/150/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

XXII/149/2016

2016-07-01

Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2015.

XXII/148/2016

2016-07-01

Uchwała Nr XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

XXII/147/2016

2016-07-01

Uchwała Nr XXII/147/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty

XXI/146/2016

2016-06-01

Uchwała Nr XXI/146/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

XXI/145/2016

2016-06-01

Uchwała nr XXI/145/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MEDICUS" w Prabutach.

XXI/144/2016

2016-06-01

Uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem i Gminą Prabuty a Miastem Gdańsk w sprawie zagospodarowania przez Miasto Gdańsk frakcji energetycznej wysortowanej z odpadów komunalnych pochodzących z terenu Miasta i Gminy Prabuty.

XXI/143/2016

2016-06-01

Uchwała nr XXI/143/2016 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 maja 2016 roku sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawienia oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób osiągających wysokie wyniki sportowe.

XX/142/2016

2016-05-09

Uchwała Nr XX/142/2016 RADY MIEJSKIEJ w PRABUTACH z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2016 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-19
Data publikacji:2016-02-19
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:13875