Informacja dotycząca zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Szanowni Mieszkańcy

Urząd Miasta i Gminy Prabuty przypomina właścicielom nieruchomości położnych na obszarach nieskanalizowanych o obowiązkach wynikających z art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz. 250), polegających na:

  1. wyposażeniu nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków;
  2. korzystaniu z usług podmiotów, świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych podczas pozbywania się nieczystości ciekłych, zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym lub osadów ściekowych, zgromadzonych w przydomowej oczyszczalni ścieków.

Należy pamiętać, że zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wszelkie wymagania określone w przepisach odrębnych. W zależności od rodzaju urządzeń przed rozpoczęciem ich budowy wymagane jest min. uzyskanie pozwolenia na budowę bądź dokonanie zgłoszenia robót budowlanych.

Przed rozpoczęciem użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków przez osobę fizyczną zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska konieczne jest dokonanie zgłoszenia eksploatacji takiej instalacji do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty. Do Gminy zgłosić należy również wykonanie zbiornika bezodpływowego. Na podstawie tychże informacji Gmina prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Formularze zgłoszenia zbiornika bezodpływowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków pobrać można w Urzędzie w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty oraz stronie internetowej Miasta i Gminy Prabuty www.prabuty.pl

Należy pamiętać również, że w myśl art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług podmiotów, świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Nieprzestrzeganie w/w przepisów skutkować może zastosowaniem sankcji wynikających z przepisów karnych ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Możliwe jest również wydanie przez Burmistrza decyzji o tzw. wykonawstwie zastępczym. W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie wyposażyli nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków możliwe jest również wydanie decyzji nakazującej wykonanie obowiązku budowy urządzeń.

Biorąc powyższe pod uwagę Urząd Miasta i Gminy Prabuty informuje, że w poszczególnych miejscowościach gminy, nieobjętych systemem kanalizacji sanitarnej prowadzone będą czynności kontrolne, których celem będzie: sprawdzenie wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz sprawdzenie korzystania z usług podmiotów, świadczących usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych.                  

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2017-01-04
Data publikacji:2017-01-04
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:6124