2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2018 roku


IV/27/2018

2018-12-31

Uchwała Budżetowa na 2019 rok Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku Nr IV/27/2018.

IV/26/2018

2018-12-31

Uchwała Nr IV/26/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

IV/25/2018

2018-12-31

Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

IV/24/2018

2018-12-31

Uchwała Nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

IV/23/2018

2018-12-31

Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie wydatków budżetu Miasta i Gminy Prabuty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

IV/22/2018

2018-12-31

Uchwała Nr IV/22/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu.

IV/21/2018

2018-12-31

Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

IV/20/2018

2018-12-31

Uchwała Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku o uchyleniu uchwały nr XIV/67/2007 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

IV/19/2018

2018-12-31

Uchwała Nr IV/19/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

IV/18/2018

2018-12-31

Uchwała Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącego podstawą obliczania podatku rolnego na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2019 rok.

IV/17/2018

2018-12-31

Uchwała Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie : dokonania zmiany w treści załącznika do uchwały Nr XLIII/248/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

IV/16/2018

2018-12-31

Uchwała Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

IV/15/2018

2018-12-31

Uchwała Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

IV/14/2018

2018-12-31

Uchwała Nr IV/14/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

IV/13/2018

2018-12-31

Uchwała Nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: zasad udzielania na terenie Miasta i Gminy Prabuty dotacji celowej na realizację przedsięwzięć, związanych z ochroną środowiska, polegających na: demontażu, transporcie i składowaniu pokryć dachowych zawierających azbest i budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

III/12/2018

2018-12-14

Uchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

III/11/2018

2018-12-14

Uchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

II/10/2018

2018-12-03

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

II/9/2018

2018-12-03

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie emisji obligacji.

II/8/2018

2018-12-03

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie: wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Prabuty.

II/7/2018

2018-12-03

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie: uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1263 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty, w 2019 roku.

II/6/2018

2018-12-03

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy kościele p.w. Św. Wojciecha w Prabutach, zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

II/5/2018

2018-12-03

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie: powołania Przewodniczących Komisji Stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

II/4/2018

2018-12-03

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie: powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Prabutach.

I/3/2018

2018-12-03

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach.

I/2/2018

2018-12-03

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie: ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Prabutach.

I/1/2018

2018-12-03

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach.

LIII/306/2018

2018-11-05

Uchwała Nr LIII/306/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Prabuty.

LIII/305/2018

2018-11-05

Uchwała Nr LIII/305/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

LII/304/2018

2018-10-11

Uchwała Nr LII/304/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2018 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-02-15
Data publikacji:2018-02-15
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:9833