2014

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwały Rady Miejskiej w Prabutach z 2014 roku


XXXVI/215/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVI/215/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie : ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

XXXVI/216/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVI/216/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

XXXVI/217/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVI/217/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie : określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

XXXVI/218/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVI/218/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty przedszkolom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

XXXVI/219/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVI/219/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 stycznia 2014 roku Uchwała intencyjna w sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonej na działce nr 92, obręb geodezyjny 0021 Pólko, gmina Prabuty

XXXVI/220/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVI/220/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 stycznia 2014 roku W sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

XXXVII/221/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVII/221/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXIV/193/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 1 lipca 2009 roku.

XXXVII/222/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVII/222/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

XXXVII/223/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVII/223/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 marca 2014r. w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty.

XXXVII/224/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVII/224/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie: utworzenia na obszarze Miasta i Gminy Prabuty odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

XXXVII/225/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVII/225/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kwidzyńskiemu

XXXVII/226/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVII/226/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

XXXVII/227/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVII/227/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 12 marca 2014 roku W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

XXXVIII/228/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVIII/228/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na obszarze Miasta i Gminy Prabuty.

XXXVIII/229/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVIII/229/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: nadania Szkole Podstawowej w Rodowie imienia Kresowian.

XXXVIII/230/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVIII/230/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: nadania Gimnazjum w Rodowie imienia Kresowian.

XXXVIII/231/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVIII/231/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Honorowy Ambasador Miasta i Gminy Prabuty” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tego tytułu.

XXXVIII/232/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVIII/232/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

XXXVIII/233/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVIII/233/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

XXXVIII/234/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXVIII/234/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

XXXIX/235/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXIX/235/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowego Ambasadora Miasta i Gminy Prabuty" Panu Markowi Biernackiemu.

XXXIX/236/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXIX/236/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie nadania tytułu „Honorowego Ambasadora Miasta i Gminy Prabuty" Panu Janowi Kozłowskiemu.

XXXIX/237/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XXXIX/237/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

XL/238/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XL/238/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w obrębie geodezyjnym 0005 Miasta Prabuty.

XL/239/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XL/239/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego w 2014 roku.

XL/240/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XL/240/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prabuty

XL/241/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XL/241/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prabuty za rok 2013.

XL/242/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XL/242/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie : udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Prabuty.

XL/243/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XL/243/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie zmian w budŜecie Miasta i Gminy Prabuty na 2014 rok.

XLI/244/2014

2016-01-26

Uchwała Nr XLI/244/2014 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie: nadania tytułu „Honorowego Ambasadora Miasta i Gminy Prabuty" Ks. Tadeuszowi Isakowiczowi – Zaleskiemu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-21
Data publikacji:2016-01-21
Osoba sporządzająca dokument:Jadwiga Panasiuk
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:12166