Ogłoszenia i obwieszczenia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

2023-05-26

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje o zamieszczeniu ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty

2023-04-28

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 05.05.2023 r. do 29.05.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, pokój nr 11, w godzinach pracy Urzędu.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRABUTY o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Prabuty

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2022

2023-04-27

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty został przyjęty uchwałą Nr XLIII/278/2021 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami.”

Dystrybucja węgla dla mieszkańców po preferencyjnych cenach

2022-10-28

Szanowni Mieszkańcy, w związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że przystępuje do dystrybucji węgla dla mieszkańców po preferencyjnych cenach.

Czytaj więcej o: Dystrybucja węgla dla mieszkańców po preferencyjnych cenach

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

2022-09-20

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), które planują prowadzenie działalności na rzecz mieszkańców Miasta i  Gminy Prabuty w 2023 roku.  

Czytaj więcej o: Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Obwieszczenie o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

2022-07-01

Działając na podstawie art.  22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022, poz. 840) oraz § 18b  Rozporządzenia Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem  (Dz. U. 2019r. poz. 1886), zawiadamiam  o  zamiarze wyłączenia z gminnej ewidencji zabytków Miasta i Gminy Prabuty kart  adresowych:

 1. Budynek mieszkalny przy ul. Górnej 3-5,
 2. Sanatorium- pawilon nr 7,
 3. Sanatorium- pawilon nr 8,
 4. Sanatorium- pawilon nr 9,
 5. Sanatorium- pawilon nr 10,
 6. Sanatorium- pawilon nr 11.
Czytaj więcej o: Obwieszczenie o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z gminnej ewidencji zabytków

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach o debacie nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2021”

2022-06-20

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty przedstawił Radzie Miejskiej w Prabutach „Raport o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2021”, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w 2021 roku.

Czytaj więcej o: Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach o debacie nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2021”

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021

2022-05-26

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty został przyjęty uchwałą Nr XXVIII/175/2020 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami.”

Informacja na temat I przetaregu nieograniczonego na nieruchomość inwestycyjną przy ul. Przemysłowej w Prabutach

2022-04-25

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY podaje do publicznej wiadomości, że I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONYna nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym 0002 Prabuty ul. Przemysłowa, oznaczoną numerami działek 19, 89/3, 89/11 o łącznej pow. 4,4798m2, zapisaną w księgach wieczystych nr KW GD1I/00023557/1 i nr KW GD1I/00024426/1,

 • której cena wywoławcza netto wynosiła 1.141.000,oozł (słownie netto: jeden milion sto czterdzieści jeden tysięcy złotych oo/100, a podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2021, poz. 685),
 • przeznaczoną w planie zagospodarowania przestrzennego i sposobem zagospodarowania – działalność gospodarcza ,,6GG” szeroko pojęta, w tym produkcja, magazynowanie, usługi z wykluczeniem przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko, wymagających raportu środowiskowego wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej Zatorze,
 • z terminem zakończenia zabudowy upływającym po czterech latach od daty aktu notarialnego, pod rygorem kary umownej w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w pierwszym roku przekroczenia terminu, podwyższanej o 50% za każdy kolejny rok braku ukończonej zabudowy oraz zastrzeżeniem prawa odkupu nieruchomości przez okres 5 lat na wypadek niedotrzymania deklarowanych przez nabywcę zobowiązań, a także przysługującym sprzedawcy prawie pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości lub jej części przez kupującego,

otwarto w części jawnej w dniu 25 kwietnia 2022r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2 stwierdzając, że wpłynęła jedna, kompletna oferta z dowodem wpłaty wadium, a zatem do części niejawnej przetargu zakwalifikowano Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową DAM-ROB z/s 14-230 Zalewo przy ul. 29 Stycznia 9.

Czytaj więcej o: Informacja na temat I przetaregu nieograniczonego na nieruchomość inwestycyjną przy ul. Przemysłowej w Prabutach

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2022 roku

2021-09-15

Na podstawie uchwały Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta  i Gminy Prabuty (Dzu. Urzęd. Wojew. Pomor. z dnia 28 maja 2015 r. Poz. 1737) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2022 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-27
Data publikacji:2016-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:32307