Ogłoszenia i obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI PIOMORSKIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

2024-06-20

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), art. 6a ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 724 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 ust  1 pkt 1 oraz art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Mikołajki Pomorskie uchwały Nr III/14/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru stanowiącego fragmenty obrębów geodezyjnych Wilczewo i Mikołajki Pomorskie w gminie Mikołajki Pomorskie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI PIOMORSKIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

2024-06-13

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny  oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kompleksu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 30 MW, magazynu mocy o łącznej mocy do 0,2 GW, stacji elektroenergetycznej oraz infrastruktury towarzyszącej "Mikołajki Pomorskie", gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie, na działkach o numerach ewidencyjnych: 97/1, 462/3, 462/6, 462/8, 471/6, 471/8, 471/9, 679, 680 [ obręb ewidencyjny 0005_Mikołajki Pomorskie]"

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach o debacie nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2023”

2024-06-05

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty przedstawił Radzie Miejskiej w Prabutach „Raport o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2023”, który obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty w 2023 roku.

Czytaj więcej o: Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prabutach o debacie nad „Raportem o stanie Miasta i Gminy Prabuty za rok 2023”

Ogłoszenie o chęci zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

2024-06-03

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kwidzyn informuje, iż na podstawie art. 37 ustawy o lasach jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz innych nieruchomości przydatnych do prowadzenia gospodarki leśnej położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Kwidzyn.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o chęci zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2023

2024-05-07

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023, działającymi na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty został przyjęty uchwałą Nr LVIII/372/2022 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniami socjalnymi, spółkami akcyjnymi i spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubami sportowymi będącymi spółkami.”

Nabór wniosków o przydział mieszkania KZN – SIM Malbork

2024-01-29

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w Prabutach, utworzonych z udziałem Miasta i Gminy Prabuty stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Pomorze – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku.

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o przydział mieszkania KZN – SIM Malbork

Ogłoszenie o przyznanych dotacjach na 2024 rok dla klubów sportowych

2024-01-23

Ogłoszenie o przyznanych dotacjach na 2024 rok dla klubów sportowych prowadzących swoją działalność na rzecz mieszkańców miasta i gminy Prabuty.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przyznanych dotacjach na 2024 rok dla klubów sportowych

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa pomorskiego

2024-01-12

Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2024 roku

2023-09-25

Na podstawie uchwały Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta  i Gminy Prabuty (Dzu. Urzęd. Wojew. Pomor. z dnia 28 maja 2015 r. Poz. 1737) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Prabuty na rozwój sportu w 2024 roku.

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi

2023-09-06

Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), które planują prowadzenie działalności na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prabuty w 2024 roku.

Czytaj więcej o: Zapraszamy do współtworzenia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Prabuty z organizacjami pozarządowymi

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-27
Data publikacji:2016-01-27
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:35466