Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci w 2017 roku ustalonych w celu dotowania przedszkoli niepublicznych funkcjonujących w mieście i gminie Prabuty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 marca 2017

Aktualizacja Nr 2

Zgodnie z art. 89d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłasza się, że od miesiąca listopada 2017 r.:

  1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli niepublicznych dotowanych przez Miasto i Gminę Prabuty w roku 2017, po aktualizacji w październiku 2017 r. wynosi 7.717,94 zł.
  2. Wysokość dotacji na 1 dziecko w przedszkolu niepublicznym ustalona w oparciu o zapisy §3.1 Uchwały Nr XXVIII/166/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Prabuty przedszkolom niepublicznym  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. Urzędowy Wojew. Pomorskiego  z dnia 6 lutego 2017 r., poz. 499) wynosi 6.560,25 zł (85% podstawowej kwoty dotacji).
  3. Wysokość  dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, ustalona zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na rok 2017 dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 20.140,15 zł (waga P55).
  4. Wysokość  dotacji na 1 dziecko niepełnosprawne w przedszkolu ustalona zgodnie z metryczką subwencji oświatowej na rok 2017 dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, a także w innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wynosi 53.147,61 zł. (waga P49).
  5. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach niepublicznych na rok 2017 wynosi 293, w tym 3 dzieci niepełnosprawnych (1 dziecko z niepełnosprawnością określoną waga P55 oraz 2 dzieci z niepełnosprawnych określonych wagą P49).

Powyższe dane podlegają aktualizacji w oparciu o zapisy art. 78c ust. 3  i  art. 78c ust. 2. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz dane z metryczki subwencji oświatowej na rok 2017.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2017-03-29
Data publikacji:2017-03-29
Osoba sporządzająca dokument:Palmira Trzcińska-Kowalska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:6057