Dofinansowanie na modernizację systemów grzewczych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 lutego 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje Mieszkańców, że Urząd Miasta i Gminy Prabuty zamierza ubiegać się o środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach ogłoszonego przez niego konkursu pod nazwą: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018).

W ramach powyższego konkursu Gmina może pozyskać środki finansowe dla Mieszkańców na dofinansowanie planowanych przez nich zadań, polegających na modernizacji systemów grzewczych poprzez likwidację kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych rozwiązań:

 • kotłami opalanymi gazem bądź olejem opałowym;
 • źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii:
  • pompy ciepła,
 • kotły opalane biomasą- spełniające wymagania opisane w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (5 klasy);
 • podłączeniem do sieci ciepłowniczej;

Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki:

 1. jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,
 2. wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,
 3. wielorodzinne, stanowiące własność JST.

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją. Kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu. W zależności od przyjętego rozwiązania wynosi nie więcej niż:

 1. kotły opalane gazem, olejem opałowym lub na biomasę:
  • 5.000 zł na jedno źródło
 2. ciepła zasilające pojedynczego odbiorcę,
  • 12.500 zł w przypadku kotłowni zasilającej budynek wielorodzinny,
 3. pompy ciepła
  • 10.000 zł na jedno źródło ciepła,
 4. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej:
  • 30.000 zł na jeden węzeł o mocy do 30 kW wraz z przyłączem,
  • 50.000 zł na jeden węzeł o mocy powyżej 30 kW wraz z przyłączem.

 Maksymalny poziom dofinansowania ze środków Funduszu na zadania związane z modernizacją systemu grzewczego dla odbiorcy ostatecznego może wynieść nie więcej niż 30 % kosztów kwalifikowanych przez niego poniesionych. Niezależnie od powyższego kwota dofinansowania udzielonego ze środków budżetu gminy wynosić będzie do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione w szczególności na:

 1. zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem) oraz montaż:
  • kotłów opalanych gazem, olejem opałowym lub biomasą
  • pomp ciepła,
  • węzłów cieplnych z przyłączami,
 2. wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.

W celu ubiegania się o dotację konieczne jest przedłożenie w w/w terminie do Urzędu Miasta i Gminy następujących dokumentów:

 1. wypełnionego formularza wniosku o udzielenie dotacji, zawierającego dane Wnioskodawcy, informacje o planowanym zakresie zadania, mocy aktualnie użytkowanego źródła ciepła zasilanego węgłem, ilości węgla zużywanego rocznie do zasilania kotła, ilości powstających odpadów paleniskowych
 2. pisemnej zgody na realizację przedsięwzięcia wyrażonej przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości - w przypadku nieruchomości stanowiącej współwłasność;
 3. kopii pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, w przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią;
 4. dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przedstawiającej źródło ciepła przed modernizacją.
 5. Kosztorysu zawierającego orientacyjne koszty wykonania zadania, związanego z zakupem i montażem proekologicznego źródła ciepła, demontażem węglowego źródła ciepła, wykonaniem instalacji c.o i c.w.u.

Wnioski o przyznanie dotacji przyjmowane są w Urzędzie Miasta i Gminy Prabuty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2018r.

Na podstawie wniosków Mieszkańców Urząd Miasta i Gminy Prabuty wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Z informacji zawartych na stronie Funduszu wynika iż rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 22.06.2018r. Należy mieć na uwadze, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku nie dofinansuje kosztów przedsięwzięć poniesionych przed datą rozstrzygnięcia konkursu.

Dodatkowe informacje w powyższym zakresie uzyskać można w pok. 5A Urzędu Miasta i Gminy Prabuty lub pod nr telefonu 55 262 41 52.

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2018-02-20
Data publikacji:2018-02-20
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:6345