Nabór wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 sierpnia 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018 dla absolwentów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Termin składania wniosku upływa 30 września 2018 roku.

Wnioski można pobrać w pokoju Nr 22 ( III piętro) Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach lub poniżej w załącznikach. Kompletnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Ludności (pok. Nr 2) Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Warunki:

Stypendia przeznaczone są dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce. Może je otrzymać uczeń, który spełnia następujące warunki:

  • Absolwent gimnazjum – średnia ocen nie niższa niż 5,3 i wzorowa ocena z zachowania
  • Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej – średnia ocen nie niższa niż 5,0 i wzorowa ocena z zachowania
  • Tytuł laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim
  • Kontynuacja nauki w roku szkolnym, na które zostanie przyznane stypendium

Do wniosku należy dołączyć:

  • Potwierdzenie zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Prabuty
  • Kserokopie świadectwa ukończenia szkoły potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora placówki
  • Opinię o uczniu wystawioną przez dyrektora szkoły
  • Potwierdzenie o przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej

Dokładne kryteria naboru, regulamin oraz wnioski o przyznanie stypendium naukowego podane są w treści Uchwały Nr XXXIX/219/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 roku.

Dodatkowych informacji i wyjaśnień można uzyskać w Zespole Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, pokój nr 22 lub 30 (III piętro) lub pod nr tel. 55 246 07 32, 55 262 41 53

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów ubiegających się o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018, tzw. „Stypendium naukowe”.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy w Prabutach z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty adres e-mail: sekretariat@prabuty.pl, tel. 55 278 20 01.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pomocą poczty e-mail pod adresem IOD@fioi.org lub telefonicznie: 55 239 48 74

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania bądź odmowy przyznania stypendium za wysokie osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2017/2018, na podstawie art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/219/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 roku.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

7. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do uzyskania stypendium naukowego.

9. Zgodnie z zapisem § 4 ust. 4 Uchwały Nr XXXIX/219/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 roku lista kandydatów, którzy otrzymali stypendium za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018 jest ogłaszana na tablicy informacyjnej oraz stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, obejmująca dane osobowe takie jak: imię i nazwisko stypendysty.

10. W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2018-08-15
Data publikacji:2018-08-15
Osoba sporządzająca dokument:Dagmara Osowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:3149