Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Prabuty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 stycznia 2019

Na podstawie art 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), § 1 ust. 1 pkt 1 i § 2 ust. 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr VII/31/2015 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Prabuty (Dz. Urz. Woj. Pom z 2015 r., poz. 1892 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zaprasza mieszkańców sołectw Gminy Prabuty do konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 29 stycznia do 8 lutego 2019 r. w formie zbierania pisemnych uwag i propozycji do projektów statutów na formularzu, który wraz z projektami statutów zostanie udostępniony 29 stycznia br. w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach – w dniach i godzinach urzędowania, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty (zakładka „Ogłoszenia”), na stronie internetowej www.prabuty.pl oraz u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach.

Do przeprowadzenia konsultacji społecznych w poszczególnych Sołectwach powołuję się pełnomocników. Lista pełnomocników stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty Nr 10/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.

Wypełniony formularz konsultacji społecznych należy złożyć w sekretariacie Urzędu, u Sołtysa danego Sołectwa lub przesłać skan drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@prabuty.pl.

Wyniki konsultacji w formie protokołu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, na terenie sołectw objętych konsultacjami, zamieszczone na stronie internetowej Urzędu oraz przedstawione Radzie Miejskiej w Prabutach.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Pan Jędrzej Krasiński, Sekretarz Miasta i Gminy Prabuty.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw Gminy Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2019-01-28
Data publikacji:2019-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Jędrzej Krasiński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:2412