Nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2021/2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 sierpnia 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2021/2022.

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo -wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,  rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Prabuty (bez względu na miejsce pobierania nauki):

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Miasta i Gminy Prabuty,
 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 528 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie, a dochód z gospodarstwa rolnego wynosi  308 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1358).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (do każdego wniosku oddzielny komplet dokumentów dotyczący dochodów rodziny) należy składać  od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 września 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy  w Prabutach, pokój Nr 22 (III piętro)

Zgodnie z art. 90 n ust. 6 ustawy o systemie oświaty z dnia z dnia 7 września 1991 roku wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października 2021r. 

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Prawodawca stworzył w ten sposób możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także po dniu 15 września lub 15 października danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko  i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

 Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto lub oświadczenie za miesiąc sierpień 2021 r.
 2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
 3. zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
 4. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
 5. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy) lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
 6. zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł);
 7. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
 8. odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
 9. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
 10. informację o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne należy złożyć oświadczenie o wysokości dochodu.

Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym składa się raz na obowiązujący rok szkolny.

Wnioski można pobrać:

 • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty (Biuro Obsługi Ludności)
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty (załączony poniżej)

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,
 • klęska żywiołowa,
 • ciężka choroba wspólnie zamieszkującego członka rodziny, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
 • inne zdarzenia losowe o charakterze przejściowym, mające negatywny wpływ na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach, pokój Nr 22 (III piętro).

 PODSTAWA PRAWNA

Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Prabuty odbywa się na podstawie rozdz. 8a ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327),  Uchwały Nr XXX/193/2005 Rady Miejskiej w Prabutach   z dnia 23 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz  Uchwały Nr XLIV/296/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 września 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/193/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2005r.

POUCZENIE:

 1. Wnioskodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust.1 ustawy o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 r.( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).
 3. Należności z tytułu niezależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r.  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327).
 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.                   

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów

55 246 07 32
55 262 41 53

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2021-08-04
Data publikacji:2021-08-04
Osoba sporządzająca dokument:Dagmara Osowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1703