GPG.6220.12.2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2022

Obwieszczenie GPG.6220.12.2021 z dnia 17.11.2022r. informujące strony postępowania w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/24 – obr. geod. Raniewo o:

  1. wystąpieniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia;
  2. przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach w/w postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2000) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamia się strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/24 – obr. geod. Raniewo, że w związku z przedłożeniem w dniu 12.10.2022r. przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/24 – obr. geod. Raniewo Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty pismem GPG.6220.12.2021 z dnia 17.11.2022r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty obwieszczeniem GPG.6220.12.2021 z dnia 17.11.2022r. zawiadomił o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania GPG.6220.12.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/24 – obr. geod. Raniewo.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stronami w w/w postępowaniu są: Wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. W analizowanym przypadku przez obszar ten rozumie się: przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

W związku z powyższym w toku postępowania strony postępowania mają możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym m.in.: wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją sprawy zapoznać można się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu na wyznaczoną godzinę.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. niniejsze Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie w dniu 17.11.2022r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Obwieszczenie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 17.11.2022r. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kleczewo oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-11-17
Data publikacji:2022-11-17
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:223