GPG.6220.1.2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 grudnia 2022

Obwieszczenie o wydaniu po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko decyzji GPG.6220.1.2022 z dnia 09.12.2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych”, planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 – obr. geod. 0001 Prabuty.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2000) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam, że w związku z prowadzonym na wniosek z dnia 19.01.2022r. Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „Pewik” sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 15 82-550 Prabuty postępowaniem administracyjnym w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych”, planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 – obr. geod. 0001 Prabuty w oparciu o:

1) Raport z dnia 18.07.2022r. o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn:  „Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych”, planowanego do realizacji na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 23 – obr. geod. 0001 Prabuty;
2) Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, wyrażone w postanowieniu znak sprawy: RDOŚ-Gd-WOO.4220.120.2022.IB.1 z dnia 29.09.2022r.
oraz po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, w tym postępowania z udziałem społeczeństwa Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty  w dniu 09.12.2022r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.1.2022 dla przedsięwzięcia pn: „Instalacja do mineralizacji komunalnych osadów ściekowych” w której:

  • określił rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia;
  • określił istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;
  • określił wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1w/w ustawy, tj. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.);
  • nie określił wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
  • nie określił wymogów dotyczących utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania;
  • wyraził stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

Z treścią decyzją zapoznać można się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu na wyznaczoną godzinę.

Zawiadamiamy również, że treść wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.1.2022 z dnia 09.12.2022r. wraz z załącznikiem udostępniona została w dniu 09.12.2022r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. niniejsze Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie w dniu 09.12.2022r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Obwieszczenie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 09.12.2022r. na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w miejscowości Prabuty oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-12-09
Data publikacji:2022-12-09
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:183