GPG.6220.12.2021

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 grudnia 2022

Obwieszczenie GPG.6220.12.2021 z dnia 20.12.2022r. w/s przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania GPG.6220.12.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, planowanego do realizacji na działce nr 107/26 – obr. geod. Raniewo (przed podziałem działka nr 107/24 – obr. geod. Raniewo).

Działając na podstawie art. 79, w związku z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) w nawiązaniu do Obwieszczenia GPG.6220.12.2021 z dnia 17.11.2022r. w/s przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania GPG.6220.1.2021 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, podanego do publicznej wiadomości w dniu 17.11.2022r. zawiadamia się, że w dniu 30.11.2022r. do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty wpłynęło pismo Wnioskodawcy, w którym poinformował on, że w toku postępowania działka nr 107/24 – obr. geod. Raniewo, na której dotychczas planowana była realizacja przedsięwzięcia uległa podziałowi, wskutek czego wydzielona została nowa działka nr 107/26 – obr. geod. Raniewo. Do w/w pisma Wnioskodawca załączył poprawiony o aktualny numer działki raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz dokumentację dotyczącą wykazu zmian danych ewidencyjnych nieruchomości. Do pisma załączona została również mapa ewidencyjna obejmującą powstałą wskutek podziału działki nr 107/24 – obr. geod. Raniewo nową działkę nr 107/26 – obr. geod. Raniewo. Z treści pisma Wnioskodawcy wynika ponadto, że projekt związany z budową farmy fotowoltaicznej nadal ma być realizowany na tym samym terenie, który wskazany został we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Obszar inwestycji nie uległ zmianie, zmienił się jedynie numer działki, na której jest planowana inwestycja.

Postępowanie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.„Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” wszczęte zostało na wniosek z dnia 21.12.2021r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu: 22.12.2021r.) Krzysztofa Krukowskiego, prowadzącego działalność Earth Energy Krzysztof Krukowski, Żakowice 1A, 99-314 Krzyżanów.

Organem władnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty. Organami władnymi do wydania opinii w kwestii konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia były: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie, PGW Wody Polskie. Na podstawie wydanych przez powyższe organy opinii Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo) (z uwzględnieniem etapowania) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z dokonanymi zmianami w dokumentacji informuje się, że istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, a także możliwość składania do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty uwag i wniosków w przedmiocie sprawy - w terminie 30 dni, licząc od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Do niezbędnej dokumentacji sprawy należą:

 1. wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami;
 2. wymagane przez przepisy:
  1. postanowienia organu właściwego do wydania decyzji,
  2. stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.

Z niezbędną dokumentacją sprawy zapoznać można się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty,  po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu na wyznaczoną godzinę. Uwagi i wnioski w przedmiocie prowadzonego postępowania składać można:

 1. w formie pisemnej- w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty;
 2. ustnie do protokołu;
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres email: sekretariat@prabuty.pl

Organem władnym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Niniejsze obwieszczenie w dniu 20.12.2022r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Obwieszczenie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 20.12.2022 r. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kleczewo oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-12-20
Data publikacji:2022-12-20
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:348