Obrady LXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 lutego 2023

Obrady LXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbędą się w dniu 22 lutego 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów nr LXI z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 stycznia 2023 roku i nr LXII z sesji Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 8 lutego 2023 roku. .
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o działalności za okres między sesjami.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2019-2022 r. „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Prabuty na lata 2019-2022”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Prabuty na lata 2023 – 2026”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Prabuty do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w Mieście i Gminie Prabuty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/15/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świad-czenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach – Pani Ewie Tatarze upoważnienia do działania jednoosobowo w sprawach mieszkaniowych.
 15. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Prabuty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w/s górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Prabuty na 2023 rok.
 18. Sprawy organizacyjne Rady Miejskiej.

W dniu 20 lutego 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty o zbytych i nabytych nieruchomościach gruntowych za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na LXIII zwyczajną sesję Rady Miejskiej.
 3. Sprawy organizacyjne komisji.

Transmisja obrad LXIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej dostępna na stronie: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1970/rada-miejska-w-prabutach.htm

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-02-16
Data publikacji:2023-02-16
Osoba sporządzająca dokument:Edyta Szudarska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:529