Informacja o prawie do głosowania przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 maja 2024

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240 i 852), w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 poz. 504, 1504 i 2461);
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
  3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Ponadto głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do gminy, w której jest ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów tj. do 31 maja 2024 r.

Wypełnione wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictw wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta  i Gminy Prabuty, Biuro Obsługi Ludności, pok. 2. 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa oraz zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa mogą być również wniesione w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Do wniosku należy dołączyć:

  • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa
  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 60 lat; 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2024-05-07
Data publikacji:2024-05-07
Osoba sporządzająca dokument:Ewelina Komoszyńska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:91