Dotacje na realizacje demontażu, transportu oraz unieszkodliwania azbestu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2016

Urząd Miasta i Gminy Prabuty informuje Mieszkańców o możliwości ubiegania się o dotację na realizacje zadań związanych z: demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem pokryć dachowych zawierających azbest.

Na podstawie przedłożonych zgłoszeń od właścicieli nieruchomości o chęci ubiegania się o dotację U.M.iG. Prabuty przygotuje wniosek do WFOŚiGW w Gdańsku o udzielenie dotacji na realizację zadań związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Prabuty.

Zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Fundusz wysokość dotacji może stanowić do 85% kosztów demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jednak nie więcej niż 680,00 zł za demontaż, transport i unieszkodliwienie 1 tony odpadów zawierających azbest. Dla obliczenia efektu ekologicznego WFOŚiGW w Gdańsku przyjmuje, iż 1m2 powierzchni płyt azbestowo- cementowych waży 0,0135 Mg (13,5kg).

W przypadku gdy Gmina otrzyma środki finansowe z WFOŚiGW w Gdańsku wydatkowane zostaną one zgodnie z przepisami Uchwały Nr XVI/92/2012 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Miasta i Gminy Prabuty. Podpisane zostaną wówczas umowy dotacji pomiędzy gminą, a osobami - które zgłosiły chęć uczestnictwa w konkursie.

Przewiduje się, że realizacja prac związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest możliwa będzie w okresie letnio - jesiennym 2016r.

Należy pamiętać, że pomoc finansowa na realizację w/w zadań przyznana może zostać osobom, które do chwili podpisania umowy dotacji z gminą nie dokonały demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Osoby zamierzające ubiegać się o dotację na demontaż, transport oraz unieszkodliwienie azbestowych pokryć dachowych muszą przedłożyć do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty pismo, zawierające:

  1. informację o chęci ubiegania się o dotację, wielkości powierzchni dachu pokrytej eternitem oraz przewidywanym terminie podjęcia prac, związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest;
  2. informację czy w 2015r. budynek, na którym znajduje się azbest został ujęty został w ramach przeprowadzonej na terenie Miasta i Gminy Prabuty inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest;
    Do pisma załączyć należy również fotografie obiektu budowlanego, na którym znajdują się planowane do usunięcia wyroby zawierające azbest, przed wykonaniem prac związanych z ich demontażem;

Formularze oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest oraz informacji o wyrobach zawierających azbest pobrać można w Biurze Obsługi Ludności, na parterze Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, w pok. 5A Urzędu Miasta i Gminy Prabuty oraz ze strony internetowej gminy www.prabuty.pl Wszelkie informacje na temat dotacji, a także pomoc w wypełnieniu formularzy, o których mowa powyżej uzyskają Państwo w pok. 5A Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, lub pod nr tel: 0-55 262 41 52.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o dotację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2016 r. w Biurze Obsługi Ludności, na parterze Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-02-24
Data publikacji:2016-02-24
Osoba sporządzająca dokument:Agata Więckowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:5028