Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lutego 2020

Miasto i Gmina Prabuty na mocy art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1431 ze zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych, konkurs nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” osobiście w sekretariacie pok. 16 lub przesyłką rejestrowaną w terminie do 5 marca 2020 roku do godz. 15:30 na adres:
Miasto i Gmina Prabuty, ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2020-02-12
Data publikacji:2020-02-12
Osoba sporządzająca dokument:Krzysztof Wojewódzki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:2002