Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego 10868_L218_Gaski_001 / ORx218-036839-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 218 Prabuty - Kwidzyn

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 czerwca 2022

Działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zwanej dalej „u.p.z.p.”, oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr POIiŚ5.1-20.ULICP.0209.21 z dnia 22 października 2021 r., w dniu 6 czerwca 2022 r. wydał decyzję nr WI-III.746.1.6.2022.AM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego 10868_L218_Gaski_001 / ORx218-036839-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 218 Prabuty - Kwidzyn", na terenie działki ewidencyjnej nr 98/1 obręb 0016 Młynisko w gminie Prabuty, na terenie zamkniętym.

W związku z powyższym zawiadamia się strony postępowania, że mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją w Wydziale Infrastruktury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 58 30-77-327. Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa, doręczenie, za pośrednictwem obwieszczenia, uważa się za  dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 u.p.z.p.).

z up. Wojewody Pomorskiego
Kierownik Oddziału Budownictwa Specjalnego Wydziału Infrastruktury
Małgorzata Majkowska

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Wojewoda Pomorski
Data utworzenia:2022-06-08
Data publikacji:2022-06-08
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Majkowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:701