Nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnika Miasta i Gminy Prabuty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 sierpnia 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Skarbnika Miasta i Gminy Prabuty.

 1. Wymagania niezbędne do pracy na stanowisku.

  Skarbnikiem Miasta i Gminy Prabuty może być osoba, która:
  1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
  5. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  6. posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
  7. spełnia jeden z poniższych warunków:
   1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
   2. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
   3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
   4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Wymagania dodatkowe do pracy na stanowisku:
  1. wykształcenie wyższe ekonomiczne;
  2. doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów publicznych;
  3. znajomość regulacji prawnych z zakresu  finansów publicznych, rachunkowości, podatków i opłat lokalnych, zamówień publicznych, ustroju samorządu terytorialnego;
  4. umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przyjęte założenia;
  5. znajomość obsługi systemu finansowo – księgowego księgowości budżetowej „FKB”, programu Ministerstwa Finansów „Bestia”;
  6. umiejętność obsługi programów „Microsoft Office”,
  7. predyspozycje osobowościowe: dyspozycyjność, samodzielność w pracy, umiejętność kierowania zespołem, kreatywność, konsekwencja w realizacji zadań, dążenie do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy, gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych
 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Skarbnik zapewnia właściwe przygotowanie projektu budżetu oraz nadzoruje jego wykonanie.
  2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
   1. opracowywanie projektu budżetu;
   2. dokonywanie analiz i na bieżąco informowanie Burmistrza o jego realizacji;
   3. czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej;
   4. opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej;
   5. wykonywanie obowiązków głównego księgowego w zakresie przewidzianym ustawą o finansach publicznych;
   6. przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji;
   7. nadzór nad treścią informacji wytwarzanych dla Biuletynu Informacji Publicznej w podległych zespołach problemowych;
   8. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
  3. Zgodnie z ustalonym podziałem zadań Skarbnik Miasta i Gminy kieruje pracą Zespołu do spraw Budżetu i Księgowości Budżetowej, oraz nadzoruje pracę Zespołu do spraw Podatków i Opłat Lokalnych.
 4. Warunki pracy na stanowisku:
  1. Praca na pełny etat. Forma zatrudnienia: powołanie (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych). Do stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy (art. 68 - 72);
  2. Środowisko pracy. Godziny pracy stałe od 730 do 1530 w poniedziałek, wtorek i czwartek, w środę od 730 do 1700, w piątek od 730 do 1400. Praca wykonywana na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, głównie w pomieszczeniu biurowym na II piętrze, pozostała infrastruktura: schody, korytarze, sanitariaty. Oświetlenie sztuczne i naturalne Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wyjazdy służbowe jedynie w celach szkoleniowych i konsultacyjnych. Obsługa sprzętu biurowego i komputerowego, praca na dokumentach, kontakt z klientami Urzędu.
  3. Środki pracy. Komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, oraz inne typowe narzędzia do pracy biurowej. Biurko, krzesło obrotowe z kółkami jezdnymi.
  4. Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne. Praca zaliczana do lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga szczególnych predyspozycji zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Wymagane są podstawowe badania lekarskie i szkolenia z zakresu bhp. Wymagana sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.
 5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lipcu 2022 r., w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 11,80 %.
 6. Wykaz wymaganych dokumentów:
  1. list motywacyjny;
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
  5. oświadczenia podpisane własnoręcznie przez osobę kandydującą stwierdzające, że:
   1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
   2. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
   3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
   4. nie została  orzeczona kara za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
   5. posiada obywatelstwo polskie,
  6. kserokopie dokumentów poświadczających stopień niepełnosprawności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) – dotyczy kandydatów niepełnosprawnych,
  7. podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, do pobrania: http://bip.prabuty.pl/index.php?c=getfile&id=10334
  8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 7. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 roku do godziny 14.00  na adres: Urząd Miasta i Gminy w Prabutach ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach – Skarbnika Miasta i Gminy Prabuty”. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym  terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona formalna i merytoryczna ocena ofert, w drugim rozmowa kwalifikacyjna oraz praktyczne sprawdzenie wybranych umiejętności.

Dokumenty aplikacyjne osób biorących udział w naborze, które nie zostaną zatrudnione, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, w każdym czasie, bez podania przyczyny może zakończyć nabór bez wyłonienia kandydata.

Ze względu na zasady powoływania skarbnika określone w art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) – osoba wyłoniona w konkursie, zostanie przedstawiona jako kandydat do powołania na stanowisko  Skarbnika Miasta i Gminy Prabuty, przez Radę Miejską w Prabutach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 552624145.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-08-03
Data publikacji:2022-08-03
Osoba sporządzająca dokument:Jędrzej Krasiński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1788