Nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2022/2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 sierpnia 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2022/2023.

STYPENDIUM SZKOLNE

 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej oraz występowania w rodzinie okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo -wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,  rodzina niepełna lub wystąpienie zdarzenia losowego

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Prabuty (bez względu na miejsce pobierania nauki):

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Miasta i Gminy Prabuty,
 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku uczniów a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

KRYTERIUM DOCHODOWE

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600 zł netto na osobę w rodzinie miesięcznie, a dochód z gospodarstwa rolnego wynosi  345 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1296).

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM SZKOLNE

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami (do każdego wniosku oddzielny komplet dokumentów dotyczący dochodów rodziny) należy składać  od dnia 1 września 2022 r. do dnia 15 września 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy  w Prabutach, pokój Nr 22 (III piętro)

Zgodnie z art. 90 n ust. 6 ustawy o systemie oświaty z dnia z dnia 7 września 1991 roku wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Prawodawca stworzył w ten sposób możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego także po dniu 15 września lub 15 października danego roku szkolnego. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko  i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto lub oświadczenie za miesiąc sierpień 2022 r.
 2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
 3. zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
 4. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
 5. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy) lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
 6. zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny  w wysokości 345,00 zł);
 7. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
 8. odcinek renty/emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
 9. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
 10. informację o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne należy złożyć oświadczenie o wysokości dochodu.

Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym składa się raz na obowiązujący rok szkolny.

Wnioski można pobrać:

 • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty  (Biuro Obsługi Ludności)
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty (załączony poniżej

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,
 • klęska żywiołowa,
 • ciężka choroba wspólnie zamieszkującego członka rodziny, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych,
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania,
 • inne zdarzenia losowe o charakterze przejściowym, mające negatywny wpływ na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Prabutach, pokój Nr 22 (III piętro).

PODSTAWA PRAWNA

Przyznawanie pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Prabuty odbywa się na podstawie rozdz. 8a ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.),  Uchwały Nr XXX/193/2005 Rady Miejskiej w Prabutach   z dnia 23 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz  Uchwały Nr XLIV/296/2006 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 27 września 2006r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/193/2005 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 23 marca 2005r.

POUCZENIE:

 1. Wnioskodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust.1 ustawy o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 r.( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. ( t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).
 3. Należności z tytułu niezależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r.  (t.j. Dz. U. z z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.).
 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonów

 • 55 246 07 32 
 • 55 262 41 53

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-08-03
Data publikacji:2022-08-03
Osoba sporządzająca dokument:Dagmara Osowska
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1295