Nabór kandydatów do pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór kandydatów do pracy w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, ul. Łąkowa 24, 82-550 Prabuty.

1. Wymagania niezbędne do pracy na stanowisku:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
 4. niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 5. wykształcenie wyższe  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce;
 6. co najmniej 5 – letni staż pracy w tym co najmniej 3 – letni w pomocy społecznej;
 7. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej w rozumieniu art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).

2. Wymagania dodatkowe do pracy na stanowisku:

 1. znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie gminy, w tym ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych;
 2. znajomość zadań i sposobu ich realizacji wynikających z przepisów prawnych w szczególności:
  1. ustawy o pomocy społecznej,
  2. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  3. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
  4. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
  5. ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  6. ustawy o świadczeniach rodzinnych,
  7. ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
  8. ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  9. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
  10. ustawy Kodeks pracy,
 3. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 4. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
 5. umiejętność korzystania z podstawowych urządzeń informatycznych;
 6. umiejętność obsługi programów „Microsoft Office”;
 7. predyspozycje osobowościowe: dyspozycyjność, samodzielność w pracy,  kreatywność, konsekwencja w realizacji zadań, dążenie do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy, dobra organizacja pracy, odporność na stres.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. kierowanie działalnością Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
 2. realizacja zadań z zakresu opieki społecznej;
 3. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym;
 4. nadzór nad realizacją budżetu, współpraca w tym zakresie ze skarbnikiem gminy;
 5. zarządzanie majątkiem oraz odpowiedzialność za jego stan;
 6. wykonywanie czynności w zakresie prawa pracy wobec pracowników;
 7. nadzór nad wykonywaniem obowiązków służbowych oraz przestrzeganiem dyscypliny pracy przez pracowników;
 8. nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową;
 9. współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, fundacjami oraz placówkami oświatowymi w celu realizacji zadań opieki społecznej;
 10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.

4. Warunki pracy na stanowisku:

Praca na pełny etat. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieokreślony.

Godziny pracy stałe od 7:00 do 15:00. Praca wykonywana na terenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach, głównie w pomieszczeniu biurowym na I piętrze, pozostała infrastruktura: schody, korytarze, sanitariaty. Oświetlenie sztuczne i naturalne. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, posiada zewnętrzny podjazd dla wózków inwalidzkich. Obsługa sprzętu biurowego i komputerowego, praca na dokumentach, kontakt z klientami Ośrodka.

Środki pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka, oraz inne typowe narzędzia do pracy biurowej.

Praca zaliczana do lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga szczególnych predyspozycji zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Wymagane są podstawowe badania lekarskie i szkolenia z zakresu bhp. Wymagana sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.

5. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w październiku 2022 r., w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł 9,4 %.

6. Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. list motywacyjny;
 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. oświadczenia podpisane własnoręcznie przez osobę kandydującą stwierdzające, że:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
  3. nie była karana zakazem pełnienia funkcji, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
  4. posiada obywatelstwo polskie;
 6. kserokopie dokumentów poświadczających stopień niepełnosprawności (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) – dotyczy  kandydatów niepełnosprawnych;
 7. podpisane oświadczenie o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, do pobrania: http://bip.prabuty.pl/index.php?c=getfile&id=10334
 8. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 9. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście, przesłane drogą elektroniczną lub doręczone listownie w terminie do dnia 5 grudnia 2022 roku do godziny 15:30  na adres: Urząd Miasta i Gminy w Prabutach ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prabutach.” Dokumenty aplikacyjne przesłane drogą elektroniczną na adres skrytki epuap: /tu71b39yj4/skrytka muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym  terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona wstępna selekcja kandydatów, poprzez formalną i merytoryczną ocenę ofert w drugim końcowa selekcja kandydatów, poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty aplikacyjne osób biorących udział w naborze, które nie zostaną zatrudnione, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci dopuszczeni do II etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prabutach.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty, w każdym czasie, bez podania przyczyny może zakończyć nabór bez wyłonienia kandydata.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Miasta i Gminy Prabuty Jędrzej Krasiński, numer telefonu 552624145.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
/-/ Marek Szulc

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2022-11-17
Data publikacji:2022-11-17
Osoba sporządzająca dokument:Jędrzej Krasiński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:1524