GPG.6220.15.2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 maja 2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GPG.6220.15.2022 z dnia 11.05.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w km 19+997 w miejscowości Prabuty wraz z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej”, planowanego do realizacji na działkach nr: 48/2, 48/8, 46/4, 47/2, 48/6 - obr. geod. 0002 Prabuty, 219, 257- obr. geod. 0003 Prabuty, 1/1, 1/2, 3, 4/1, 5 – obr. geod. 0004 Prabuty.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamia się strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.08.2022r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu 05.09.2022r.) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, działającego przez pełnomocnika Pana Arkadiusza Dróżdż w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w km 19+997 w miejscowości Prabuty wraz z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej” Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty w dniu 11.05.2023r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.15.2022, w której:

1. Stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w km 19+997 w miejscowości Prabuty wraz z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej”, planowanego do realizacji na działkach nr: 48/2, 48/8, 46/4, 47/2, 48/6 - obr. geod. 0002 Prabuty, 219, 257- obr. geod. 0003 Prabuty, 1/1, 1/2, 3, 4/1, 5 – obr. geod. 0004 Prabuty.

2. Określił następujące warunki korzystania ze środowiska konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

 1. Uciążliwość akustyczną, związaną z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia w sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie należy minimalizować poprzez prowadzenie prac budowlanych w porze dziennej (6-22), z wyłączeniem okresów budowy, gdzie z technologicznego bądź organizacyjnego punktu widzenia wymagana jest ciągłość prowadzenia prac, np. przy pracach betoniarskich;
 2. Należy dostosować przewidywane godziny wzmożonego ruchu samochodowego związanego z transportem materiałów budowlanych, innych materiałów i towarów związanych z budową, do bieżących warunków drogowych na trasie dojazdowej, tak aby nie powodować dodatkowych utrudnień dla innych podmiotów działających w otoczeniu inwestycji;
 3. Zaplecze budowy należy zorganizować i zlokalizować na uszczelnionym podłożu, w sposób eliminujący zagrożenie przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego, poprzez:
  1. Wykorzystanie istniejących miejsc o powierzchni utwardzonej;
  2. Uszczelnienie nawierzchni placów składowych materiałów sypkich, placów postojowych dla maszyn i środków transportu oraz parkingów dla pracowników;
  3. Zabezpieczenie przed spływami zanieczyszczeń poprzez zakrycie materiałów budowlanych takich jak żwir, kruszywo, cement, itp.;
  4. Prowadzenie konserwacji i naprawy maszyn pracujących na placu budowy na terenach specjalnie do tego przygotowanych – na uszczelnionym podłożu;
  5. Wyposażenie placu budowy w sorbenty do neutralizacji substancji  szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
  6. Wyposażenie w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnienie ich sukcesywnego wywozu; Zapewnienie właściwego gospodarowania wytwarzanymi odpadami, minimalizowania ich ilości, składowania selektywnego w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienia ich sprawnego odbioru lub ponownego wykorzystania;
  7. Zapewnienie pracownikom dostępu do sanitariatów;
 4. Przy prowadzeniu prac budowlanych należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
 5. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
 6. Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do nowych wpustów mostowych;
 7. Wycinkę drzew należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w w/w okresie jednak musi być to poprzedzone wizją terenową, wykonana przez specjalistę ornitologa stwierdzającą brak występowania  na przedmiotowych drzewach lęgów ptaków, co powinno być udokumentowane właściwym wpisem w dzienniku budowy;
 8. Przed rozpoczęciem wycinki drzew i krzewów należy przeprowadzić rozeznanie przyrodnicze mające na celu ocenę, czy drzewa i krzewy zasiedlone są przez awifaunę oraz chiropterofaunę;
 9. Drzewa i krzewy niepodlegające usunięciu, a pozostałe w zasięgu prac należy, zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed:
  1. Możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew – na podkładzie z rur drenarskich lub mat słomianych pokrywając powierzchnię drzewa pod odeskowaniem;
  2. Fizycznym uszkodzeniem krzewów, np. poprzez wygrodzenie obszaru występowania krzewów np. taśmą;
  3. Przesuszeniem bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczających transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów;
  4. Mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej, np. poprzez prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów, w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac; powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym;
 10. Nie należy składować cementu, kruszywa, olejów, paliw, materiału ziemnego oraz materiałów budowlanych w obrębie rzutu koron i pni drzew, tj. w odległości równej rzutowi korony powiększonemu o 2 m, a le nie bliżej niż 10 m od pnia drzewa;
 11. W obrębie rzutu koron drzew i do 2 m poza nimi wszelkie prace ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem maksymalnej liczby korzeni;
 12. W zasięgu koron i w odległości 2 m od obrysu korony nie zmieniać poziomu gruntu, a wszelkie wykopy zasypywać w jak najkrótszym czasie, w przypadku bezwzględnej konieczności zmiany poziomu gruntu wykonać systemy napowietrzające glebę;
 13. Nie należy prowadzić wykopów w obrębie rzutu koron drzew nieprzeznaczonych do wycinki i do 2 m poza nimi, dłużej niż 2 tygodnie, a przy wilgotnej pogodzie 3 tygodnie; w przypadku przerwania robót wykopy winny być w miarę potrzeb wypełnione lub przykryte matami; korzenie muszą być cały czas wilgotne; w razie konieczności drzewa należy podlewać, w ilości 20 dm3/dobę na jedno drzewo przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych; w przypadku niebezpieczeństwa mrozu ściany wykopów w obrębie korzeni drzew należy przykryć materiałem chroniącym, np. matami;
 14. Na drzewach nieprzeznaczonych do wycinki, na których stwierdzono obecność chronionych gatunków porostów należy wykonać na czas prowadzenia robót oznakowania i dodatkowe zabezpieczenia w formie opasek na pniu z siatki ażurowej w celu uniemożliwienia ich uszkodzenia i jednocześnie zapewnienia dostępu do światła;
 15. Prace ziemne, rozbiórkowe i budowlane należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia; dopuszcza się prowadzenie prac w w/w okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgów ptaków, co należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowy;
 16. Podczas prowadzenia wykopów codziennie przez rozpoczęciem prac należy przeprowadzać ich kontrolę; uwięzione zwierzęta należy niezwłocznie przenosić poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko, przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz w przypadku płazów przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt należy dezynfekować;

W związku z wydaniem w/w decyzji strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz wniesienia od niej odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. Odwołanie od decyzji wnieść można w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania stronami w w/w postępowaniu są: Wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. W analizowanym przypadku przez obszar ten rozumie się: przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Z treścią decyzją zapoznać można się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu na wyznaczoną godzinę. Odwołanie od decyzji wnieść można w formie papierowej: w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty lub elektronicznie: przez profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zawiadamiamy również, że treść wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.15.2022 z dnia 11.05.2023r. udostępniona została w dniu 11.05.2023r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. niniejsze Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze zawiadomienie w dniu 11.05.2023r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Obwieszczenie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 11.05.2023r. na tablicach ogłoszeń, znajdujących się przy ul. Jagiełły, ul. Daszyńskiego i Wojska Polskiego w Prabutach oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-05-11
Data publikacji:2023-05-11
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:97