III przetarg działek budowlanych przy ul. Lawendowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 września 2023

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PRABUTY OGŁASZA III  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY na nieruchomości stanowiące własność Miasta i Gminy Prabuty zapisane w księdze wieczystej nr KW GD1I/00034212/1 położone w obrębie geodezyjnym 0005 Prabuty-M na Osiedlu O.Klimuszki wg poniższego wykazu:

Nr działki

Pow. m2

Położenie przy ulicy

Cena wywoławcza w PLN

Wysokość wadium w PLN

Wysokość postąpienia w PLN

54/267

1609

Lawendowa /
/ O. Klimuszki

68778

6878

688

54/268

1208

Lawendowa

54388

5439

544

- do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług - Dz.U. z 2022r. poz. 931).

1. Powyższe nieruchomości są niezagospodarowane, położone na budowanym osiedlu mieszkalnym. Dojazd od ul. Lawendowej. Kształt działek nieregularny. Ukształtowanie powierzchni równe. Uzbrojenie w obrębie osiedla: wodociąg, kanalizacja, energia elektryczna, gaz bez przyłączy, a uzgodnienia branżowe po stronie nabywców. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. Pod ziemią nieczynne odcinki sieci uzbrojenia technicznego terenu.

2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości w planie miejscowym – zabudowa mieszkalna jednorodzinna wolnostojąca (Uchwała nr IX/51/2011 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 31VIII2011r.: ,,Sanatoryjna – zabudowa mieszkaniowa”).

3. Termin wydania nieruchomości nastąpi z dniem sporządzenia umowy notarialnej. Ustala się termin zakończenia budowy: 4 (cztery) lata licząc od daty zakupu nieruchomości. Za niedotrzymanie powyższego terminu naliczane będą kary umowne w wysokości 1000zł za pierwszy rok zwłoki, podwyższane o 50% za każdy kolejny rok opóźnienia zabudowy.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w powyższej tabeli – na konto Urzędu Miasta i Gminy w Banku Spółdzielczym w Prabutach nr 75831900030000170420000070 – przy wpłaceniu wadium należy podać nr nieruchomości (działki) i jej położenie (ulica).

Wpłaty należy dokonać do dnia 11 X 2023r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu 11 październik 2023r.).

Przed przystąpieniem do przetargu nastąpi:

  • okazanie dowodu wpłaty wadium, które kwalifikuje osobę jako fizyczną, bądź prawną,
  • okazanie dowodów tożsamości (również współmałżonka / współwłaściciela),
  • przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną.

6. W przypadku wygrania przetargu wadium wpłacone przez oferenta wlicza się w poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy kupna-sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu.

7. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2023r. poz. 344) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2021, poz.2213).

8. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany ponieść koszty związane z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

9. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 17 października 2023r. o godz. 8.oo w sali konferencyjnej na parterze Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2.

10. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach przy ul. Kwidzyńskiej 2 na stanowisku gospodarki| nieruchomościami w pok. nr 11, IIp., e-mail: j.zielinski@prabuty.pl, tel.55/2624169

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-09-13
Data publikacji:2023-09-13
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zieliński
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:54