GPG.6220.5.2023

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 listopada 2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji GPG.6220.5.2023 z dnia 14.11.2023r. o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) o łącznej mocy do 30 MW”, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2/2 obręb Gdakowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094) zawiadamia się strony postępowania, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.07.2023r. (data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Prabuty w dniu 11.07.2023r.) PAD RES MIKOŁAJKI sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 19 piętro 10 00-854 Warszawa, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Panią Magdalenę Fiałek i Członka Zarządu Pana Michała Pryca o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) o łącznej mocy do 30 MW” zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2/2 obręb Gdakowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty w dniu 14.11.2023r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.5.2023, w której:

1. Stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej (z możliwością etapowania) o łącznej mocy do 30 MW” zlokalizowanej na działce o nr ewid. 2/2 obręb Gdakowo, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie.

2. Określił następujące warunki korzystania ze środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

 1. Elementy inwestycji nie mogą kolidować z urządzeniami melioracyjnymi;
 2. Elementy inwestycji należy zlokalizować w odległości co najmniej 10 metrów od brzegów cieku wodnego sąsiadującego z inwestycją;
 3. W przypadku kolizji elementów planowanej instalacji z urządzeniami melioracyjnymi lub drenarskimi należy zrealizować stosowne prace inżynieryjne mające zapewnić ciągłość urządzeń melioracji wodnych. W razie uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej bądź drenarskiej w trakcie trwania prac, Inwestor zobowiązany jest dokonać zgłoszenia takiego faktu do stosownych organów, a następnie naprawy uszkodzonego odcinka;
 4. Elementy użyte do budowy instalacji muszą być wykonane z materiałów niepodlegających degradacji oraz niereagujących agresywnie ze środowiskiem wodnym;
 5. Zaplecze i bazę sprzętową należy zlokalizować na uszczelnionym podłożu i wyposażyć w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów i zapewnić ich sukcesywny wywóz;
 6. Teren przedsięwzięcia plac budowy należy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji substancji  szkodliwych, w tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów);
 7. Należy używać wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i natychmiast zabezpieczać oraz usuwać ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów;
 8. W celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu należy zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
 9. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów;
 10. Należy zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie;
 11. W przypadku zastosowania transformatorów typu mokrego należy zastosować zabezpieczenia transformatorów na wypadek awaryjnego wycieku, w postaci mis olejowych, lub rozwiązań równoważnych;
 12. W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych należy stosować wodę demineralizowaną, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki biodegradowalne;
 13. Wody opadowe i roztopowe należy odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren działki inwestycyjnej;
 14. Dla zachowania wartości przyrodniczej pokrywy glebowej, zasypywanie wykopów urobkiem należy wykonywać z zachowaniem układu istniejących warstw gruntowych;
 15. W przypadku likwidacji inwestycji przedmiotowy teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego;
 16. Prace budowlane prowadzić należy poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia); dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgu ptaków, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowlanej;
 17. Pielęgnację powierzchni trawiastej należy prowadzić nie wcześniej niż po 31 sierpnia; dopuszcza się pielęgnację po 1 lipca, jednak musi to być poprzedzone wizją terenową, wykonaną przez specjalistę ornitologa, stwierdzającą brak występowania na przedmiotowym terenie czynnych gniazd ptaków (z jajami lub pisklętami).Wyniki wizji należy odpowiednio udokumentować wpisem w dokumentacji farmy. Koszenie należy prowadzić od środka do zewnętrznych granic. Dopuszczalne jest wykaszanie pojedynczych roślin zielnych lub ich grup w innych terminach w przypadkach, gdy te egzemplarze ograniczałyby dostęp światła do paneli. Skoszoną biomasę należy po zabiegu usunąć z terenu farmy i zagospodarować lub zutylizować;
 18. Prace budowlane należy prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca; dopuszcza się prowadzenie prac w w/w okresie po wykluczeniu przez specjalistę herpetologa migracji i rozrodu płazów, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w dokumentacji budowlanej;
 19. Podczas prowadzenia wykopów należy zabezpieczyć plac robót płotkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt; codziennie przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta należy niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie należy prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować; prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
 20. Na terenie inwestycyjnym należy wykonać co najmniej jednego habitatu dla gadów i płazów, który należy umieścić w nie penetrowanej przez ludzi części działki nr 2/2 w pobliżu rowu. Habitat powinien mieć formę stosu kamieni polnych, korzeni i gałęzi (objętościowo minimum 70% kamieni) o powierzchni podstawy co najmniej 10 m2 i wysokości szczytowej części co najmniej 1,0 m;
 21. Dla poprawy dobrostanu owadów zapylających należy, przy ogrodzeniu farmy od strony północnej i wschodniej, ustawić i regularnie konserwować dwa domki dla owadów zapylających w kształcie sześcianu o wymiarach co najmniej 1500 x 1500 x 1500 mm, przykrytych dachem niedopuszczającym do środka opadów atmosferycznych oraz wypełnionych różnorodnym materiałem, pozwalającym na składanie jaj i siedliska dla różnych gatunków (w szczególności: nawiercone drewno, cegły, kostki z suszonej gliny, przycięta trzcina o wewnętrznej średnicy od 7 do 10 mm, prasowana słoma, zwinięta ciasno tektura falista);
 22. Wybudować ogrodzenie panelowe lub z siatki powlekanej bez podmurówki z pozostawieniem przestrzeni 10- 20 cm od powierzchni gruntu, umożliwiającej swobodne przemieszczanie się małych ssaków, płazów i gadów;
 23. Instalacje paneli fotowoltaicznych należy zaprojektować tak, by ich wysokość wraz ze stelażem nie przekroczyła 5,5 m.;
 24. Teren budowy, a następnie teren farmy fotowoltaicznej należy oświetlać wyłącznie poprzez czujnik ruchu, a nie wyłączniki zmierzchowe czy inne rozwiązania oświetlające teren stacji w porze nocnej w sposób ciągły. Do oświetlenia należy zastosować nisko montowane lampy ze światłem skierowanym w dół i o niskiej emisji promieniowania UV;
 25. Na zachodniej, wschodniej i północnej stronie ogrodzenia farmy należy ustawić 15 tyczek o wysokości od 1,5 do 2,5 m (wystającej nad planowane ogrodzenie) z poprzeczką na ich szczycie, jako miejsca obserwacji żerowisk dla ptaków drapieżnych, w tym dla gąsiorka;
 26. Obsianie terenu pod i wokół paneli słonecznych oraz infrastruktury technicznej należy wykonać roślinnością rodzimą. Nie należy obsadzać obszaru farmy gatunkami obcymi i inwazyjnymi. Koszenie należy prowadzić od środka do zewnętrznych granic. Dopuszczalne jest wykaszanie pojedynczych roślin zielnych lub ich grup w innych terminach w przypadkach, gdy te egzemplarze ograniczałyby dostęp światła do paneli. Skoszoną biomasę należy po zabiegu usunąć z terenu farmy i zagospodarować lub zutylizować;

W związku z wydaniem w/w decyzji strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz wniesienia od niej odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty.Odwołanie od decyzji wnieść można w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. W analizowanym przypadku przez obszar ten rozumie się: przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

W obszarze oddziaływania w/w przedsięwzięcia znajdują się nieruchomości oznaczone jako działki nr: 2/3, 9, 10/2, 11, 12, 8, 6, 5, 4/1, 3/1, 1, 2/1 – obr. geod. Gdakowo, 1/27, 1/26, 1/29, 1/25, 1/24, 1/22, 1/23, 1/30, 1/31, 1/21. 1/20, 1/5 – obr. geod. Kamienna, 560/2, 561/5, 561/4, 561/1, 563, 566/1, 566/2 – obr. geod. Mikołajki Pomorskie, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 – obr. geod. Wilczewo.

Z treścią decyzji zapoznać można się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Urzędu na wyznaczoną godzinę. Odwołanie od decyzji wnieść można w formie papierowej: w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty lub elektronicznie: przez profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Zawiadamiamy również, że treść wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach GPG.6220.5.2023 z dnia 14.11.2023r. udostępniona została w dniu 14.11.2023r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. niniejsze Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie w dniu 14.11.2023r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Obwieszczenie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 14.11.2023r. na tablicy ogłoszeń, znajdującej się w miejscowości Gdakowo oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty. Obwieszczenie przesłano również do Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie celem zawieszenia na tablicy ogłoszeń tamtejszego Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy Prabuty
Data utworzenia:2023-11-14
Data publikacji:2023-11-14
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:237