GPG.6220.6.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lutego 2024

Obwieszczenie GPG.6220.6.2023 z dnia 08.02.2024r. dotyczące zawieszenia postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty””, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Działając na podstawie art. 49, w związku art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775) oraz art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094) zawiadamia się strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie że w dniu 08.02.2024r. Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty wydał postanowienie GPG.6220.6.2023, którym zawiesił postępowanie administracyjne w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania administracyjnego Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty postanowieniem GPG.6220.6.2023 z dnia 01.12.2023r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Gonty”, planowanego do realizacji na działkach nr: 19/2, 20, 21/3, 21/4, 21/5, 23/2, 23/4, 23/5, 23/7, 26/8, 26/10, 243/1, 26/9 (część), położonych w obr. geod. Gonty, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania nie złożyły zażalenia na w/w postanowienie.

Zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku stwierdzenia przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania stronami w w/w postępowaniu są: Wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. W analizowanym przypadku przez obszar ten rozumie się: przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Biorąc powyższe pod uwagę obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości nr: 10, 11/5, 11/6, 13/1 - obr. geod. Sypanica, 15/1, 15/2, 15/4, 15/6, 15/7, 16, 17, 17/1, 19/1, 23/1, 24/3, 25, 26/2, 26/4, 26/11, 29, 30, 31, 32, 33, 43, 222  - obr. geod. Gonty.

W związku z powyższym strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią przytoczonego powyżej postanowienia o zawieszeniu postępowania. Zgodnie z art. 63 ust. 6 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na w/w postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie. Z treścią postanowienia zapoznać można się w pok. 5A Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. niniejsze Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie w dniu 08.02.2024r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Obwieszczenie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 08.02.2024r. na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Gonty i Sypanica oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Marek Szulc

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2024-02-08
Data publikacji:2024-02-08
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:94