GPG.6220.1.2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 lipca 2024

Obwieszczenie GPG.6220.1.2024 z dnia 02.07.2024r. dotyczące możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 330/3, 330/4, 330/5 oraz części działki nr 330/6 wraz z etapowaniem, położonych w obrębie geodezyjnym Laskowice, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie”.

Działając na podstawie art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 572) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1094) zawiadamiam że w związku z prowadzonym na wniosek Pana Bartosza Wacławskiego postępowaniem administracyjnym w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na: „Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości oznaczonych nr działek 330/3, 330/4, 330/5 oraz części działki nr 330/6 wraz z etapowaniem, położonych w obrębie geodezyjnym Laskowice, gmina Prabuty, powiat kwidzyński, województwo pomorskie” przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach strony postępowania mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. W analizowanym przypadku przez obszar ten rozumie się: przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Zapoznanie się z zebranymi dowodami i materiałami, w tym: z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej uzupełnieniami, opiniami, dotyczącymi realizacji przedsięwzięcia, wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Tczewie oraz wypowiedzenie się odnośnie zebranych dowodów i materiałów możliwe jest w terminie do dnia 30.07.2024r. Z niezbędną dokumentacją sprawy zapoznać można się w pok. nr 5 Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów powinno nastąpić na piśmie, które w wersji papierowej należy składać: w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, elektronicznie: przez ePUAP lub e-mailowo na adres email: sekretariat@prabuty.pl

Niniejsze Obwieszczenie w dniu 02.07.2024r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Zawiadomienie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 02.07.2024r. na tablicach ogłoszeń, znajdujących się w miejscowościach Laskowice i Orkusz oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Ponadto działając na podstawie art. 36 k.p.a Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że z uwagi na charakter sprawy, w tym: konieczność zasięgnięcia opinii organów współdziałających, konieczność uzupełniania dokumentacji przez Wnioskodawcę, długi okres oczekiwania na opinię jednego z organów, a także konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym postępowania przewiduje się, że wydanie rozstrzygnięcia w sprawie nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 3 k.p.a. Przewiduje się, że zakończenie postępowania nastąpi w terminie do dnia 05.08.2024r.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Krzysztof Niziałek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2024-07-02
Data publikacji:2024-07-02
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:57