GPG.6220.9.2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lipca 2024

Obwieszczenie GPG.6220.9.2023 z dnia 05.07.2024r. dotyczące podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo 2) o łącznej mocy do 100 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr 43/1 i 111/6 – obr. geod. Raniewo.

Działając na podstawie art. 49, w związku art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 572) oraz art. 63 ust. 5 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2023 poz. 1094) zawiadamia się strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo 2) o łącznej mocy do 100 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr 43/1 i 111/6 – obr. geod. Raniewo, że w związku z przedłożeniem w dniu 13.06.2024r. przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty w dniu 05.07.2024r. wydał postanowienie GPG.6220.9.2023, którym podjął zawieszone postanowieniem GPG.6220.9.2023 z dnia 06.06.2024r. postępowanie administracyjne w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni fotowoltaicznej (PV Raniewo 2) o łącznej mocy do 100 MW włącznie (w tym także etapowo), wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, planowanego do realizacji na działkach nr 43/1 i 111/6 – obr. geod. Raniewo.

Postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczęte zostało na wniosek złożony przez Earth Energy Krzysztof Krukowski, Żakowice 1A 99-314 Krzyżanów.

Na postanowienie w przedmiocie podjęcia postępowania stronom nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stronami w w/w postępowaniu są: Wnioskodawca oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. W analizowanym przypadku przez obszar ten rozumie się: przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu.

Biorąc powyższe pod uwagę obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmuje nieruchomości nr: 286/1, 296, 286/2, 112, 92/1, 107/26, 113, 63, 110, 111/4, 100, 72, 71, 70, 66/1, 95/2 107/22, 107/7, 107/6, 108, 109/41, 109/5, 60,59, 40, 58, 57, 56, 55, 41/1, 42, 41/2, 54, 53, 52, 106, 47, 107/21, 107/9, 107/8, 107/12, 107/5, 107/4, 107/10, 111/7, 111/8, 111/9, 111/11, 111/12, 111/10, 111/13 – obr. geod. Raniewo; nr: 86/1, 224/3, 225/2, 88 – obr. geod. Kołodzieje; nr: 89, 92, 90, 95, 112, 91, 97/1, 93, 94, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115, 116, 119, 121, 114, 120, 117, 118 – obr. geod. Stary Kamień.

W związku z powyższym w toku postępowania strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym: z treścią przytoczonego powyżej postanowienia o podjęciu postępowania oraz raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Z dokumentacją sprawy zapoznać można się w pok. nr 5 –II p. Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, w godzinach pracy Urzędu.  

Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty informuje, że w związku z przedłożeniem przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie o opinię w kwestii realizacji przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. niniejsze Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie w dniu 05.07.2024r. udostępnione zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Prabuty. Obwieszczenie zostało również publicznie ogłoszone poprzez wywieszenie go w dniu 05.07.2024r. na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Kleczewo, Raniewo, Stary Kamień i Kołodzieje oraz tablicy ogłoszeń znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty oraz tablicy ogłoszeń, znajdującej się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty
Krzysztof Niziałek

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2024-07-05
Data publikacji:2024-07-05
Osoba sporządzająca dokument:Karol Mościcki
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:20