Inwestycje celu publicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV na dz. o nr 174, obręb Julianowo, gm. Prabuty, na terenie kolejowym zamkniętym

2023-08-24

Działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775), Wojewoda Pomorski zawiadamia, że na wniosek Energa-Operator S.A., reprezentowanej przez Pana Tomasza Gajewskiego, z dnia 28 czerwca 2023 r., wszczął postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV” na dz. o nr 174, obręb Julianowo, gm. Prabuty, na terenie kolejowym zamkniętym.

Czytaj więcej o: Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV na dz. o nr 174, obręb Julianowo, gm. Prabuty, na terenie kolejowym zamkniętym

GPG.6733.7.2023

2023-08-16

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28 czerwca 2023 r., uzupełnionego dnia 30 czerwca 2023 r., złożonego przez Pana Tomasza Gajewskiego, ul. 1 Maja 58/29, 82-300 Elbląg, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, dnia 16.08.2023r. została wydana decyzja nr 12/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 204/3, 205/3, 206/3 i na częściach działek nr 203/2, 184, 207/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Julianowo, gmina Prabuty oraz na częściach działek nr 5, 6/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2023

GPG.6733.6.2023

2023-07-26

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 maja 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 28 maja 2023 r.), złożonego przez pełnomocnika – Pana Arkadiusza Dróżdża, ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław, reprezentującego Województwo Pomorskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, dnia 26.07.2023r. została wydana decyzja nr 11/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w km 19+997 w miejscowości Prabuty wraz z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na działce nr 48/2 oraz na częściach działek nr 46/4, 48/8, obręb 0002 Prabuty, na części działki nr 219/1, 219/2, 257 obręb 0003 Prabuty oraz na częściach działek nr 1/1, 3, 4/1, obręb 0004 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2023

GPG.6733.3.2023

2023-07-24

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23 marca 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 19 kwietnia 2023 r.), złożonego przez Pana Krystiana Król, zam. ul. Kisielicka 45a, 82-550 Prabuty, dnia 24.07.2023r., została wydana decyzja nr 10/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 253/8, 253/9, 255/4, 255/5 oraz na częściach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 253/4, 257/5, 261/3, 261/4, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.3.2023

GPG.6733.4.2023

2023-07-18

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 maja 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 19 maja 2023 r.), złożonego przez Pana Tomasza Kasprowicza, ul. Kwidzyńska 9, 14-200 Iława, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu ENERGA OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, dnia 18.07.2023r., została wydana decyzja nr 9/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej eNN wraz z szafką pomiarową na częściach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 32, 33/4, 34/18, położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.4.2023

GPG.6733.5.2023

2023-07-17

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23 marca 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25 maja 2023 r.), Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o. o., ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, dnia 17.07.2023r., została wydana decyzja nr 8/2023 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na częściach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 54/179, 54/183, 54/207, 67/14, 67/18, 68/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2023

GPG.6733.7.2023

2023-07-14

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 28 czerwca 2023 r., uzupełnionego dnia 30 czerwca 2023 r., złożonego przez Pana Tomasza Gajewskiego, ul. 1 Maja 58/29, 82-300 Elbląg, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu ENERGA OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działkach nr 204/3, 205/3, 206/3 i na częściach działek nr 203/2, 184, 207/5, położonych w obrębie ewidencyjnym Julianowo, gmina Prabuty oraz na częściach działek nr 5, 6/2, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.7.2023

GPG.6733.6.2023

2023-06-26

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 maja 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 28 maja 2023 r.), złożonego przez pełnomocnika – Pana Arkadiusza Dróżdża, ul. Strzegomska 142a, 54-429 Wrocław, reprezentującego Województwo Pomorskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego wiaduktu nad linią kolejową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521 w km 19+997 w miejscowości Prabuty wraz z budową lub przebudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej na działce nr 48/2 oraz na częściach działek nr 46/4, 48/8, obręb 0002 Prabuty, na części działki nr 219/1, 219/2, 257 obręb 0003 Prabuty oraz na częściach działek nr 1/1, 3, 4/1, obręb 0004 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.6.2023

GPG.6733.4.2023

2023-06-20

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia  27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 15 maja 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 19 maja 2023 r.), złożonego przez Pana Tomasza Kasprowicza, ul. Kwidzyńska 9, 14-200 Iława, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu ENERGA OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej eNN wraz z szafką pomiarową na częściach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 32, 33/4, 34/18, położonych w obrębie ewidencyjnym 0002 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.4.2023

GPG.6733.5.2023

2023-06-19

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. 2023 poz. 977) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 23 marca 2023 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 25 maja 2023 r.), Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o. o., ul. Kwidzyńska 15, 82-550 Prabuty, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na częściach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 54/179, 54/183, 54/207, 67/14, 67/18, 68/1, położonych w obrębie ewidencyjnym 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

Czytaj więcej o: GPG.6733.5.2023

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy w Prabutach
Data utworzenia:2016-01-28
Data publikacji:2016-01-28
Osoba sporządzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:Dariusz Pietkiewicz
Liczba odwiedzin:38234